Материалите в блога са без претенции за авторство.

Валдорфската педагогика

Валдорфската педагогика

Валдорфската педагогика, според нейния създател, е творческо изкуство, а не наука, и урокът е произведение на изкуството. Тя поставя естетиката в основата на обучението и възпитанието, тъй като детето започва да чувства далече преди да започне да мисли съзнателно и защото това отговаря на познанието за природата на човека и етапите на развитието му и на целта към детето да се подхожда холистично, т.е. то е цялостно същество и е нужно да се развиват всички негови дадености: тялото, душата и духът. Тя се стреми да предотврати убиването на творческите способности чрез ранно интелектуализиране, което втвърдява човека и отнема жизнените му сили. Тя създава условия за социално обучение в клас, където усетът и търпимостта са признати за истински човешки стойности и за развиване на морала, заложен във всяко човешко същество, помага на децата да намерят смисъл в живота.

На всеки етап от своето развитие детето притежава различни физически, емоционални и интелектуални характеристики, които изискват различен, съпричастен подход. Така му се помага да расте с усещането, че е пълноправен гражданин на света и да развива способността да оценява случващото се около него като елемент на разнообразието. Тези качества, заедно с разбирането и уважението към личността и културата на другия, играят толкова съществена роля в развитието на индивида, колкото и ангажимента да учи през целия си живот.

Основни принципи в предучилищната работа са поражанието, ритъмът на живот в детската градина (дневен, седмичен и годишен), оборудването на помещенията и материлите, съвместната работа с родителите, смесена възрастова група от 3 до 6 г.

Подражанието е основен път за развитие, възпитание и обучение на човека през първите седем години от живота му. Това, което децата научават най-добре на този етап се предава чрез пример. Учителят съзнава своето нравствено влияние върху детето. Той възпитава не чрез наставления, а преди всичко с това как действа, чувства и мисли.

Ритъмът в щайнеровите валдорфски градини е важен педагогически принцип. Повтарянето на едни и същи дейности през определено време изгражда у децата чувството за сигурност и защитеност. Периодите за концентриращи и отпускащи дейности се редуват ритмично, а повтаряемостта играе ключова роля при създаването на постоянност и стимулирането на паметта. Използват се дневен, седмичен и годишен ритъм.

Дневен ритъм

Денят във валдорфската градина е построен ритмично, пронизан е от своебразен ред. Ако използваме едно образно сравнение, можем да си представим ритъма на деня като редуване на "вдишване"-концентриращи дейности и "издишване"-отпускащи дейности

Седмичен ритъм

Той е свързан с необходимостта от създаване на спокойна, позната и свързана с очакване обстановка за децата. Всеки ден от седмицата има своя основна дейност, провеждаща се от възпитателя по време на свободната игра, към която децата, водени от импулса на подражание, свободно се включват, като напр. рисуване с акварели, моделиране, работа с вълна, правене на играчки, месене на хляб, чистене на стаята или градината.

Годишният ритъм се изгражда според цикъла на годишните времена и основните празници в тях, повтарящи се всяка година. Всеки период включва свой характерен набор от игри, песни, стихове и приказки. Така нито едно от времената на годината не минава незабелязано. Всички тези преживявания имат своята кулминация в празника, който се състои от подготвителна част, основна - самият празник и отзвучаването му.

Обстановка и атмосфера

През първите години от живота на детето изключително силно въздействие му оказват външните впечетления и заобикалящата го околна среда. Ето защо във валдорфската градина се обръща специално внимание на обстановката, с която е заобиколено детето. Един от основните принципи е: всичко до което се докосва да бъде от естествен природен материал, а във всичко, което вижда да доминират меките форми и пастелните цветове. Голямото пространство на стаята се разделя на по-малки кътове за работа и игра.

Оборудване на помещението

Дървени преносими стойки, мебели за кукленски къщи, открити лавици, многофункционални дървени масички, столчета и шкафчета, плетени кошници, дървени и керамични съдове, които създават много уют и топлина.

Играчки за свободна игра

Кукли от естествени материали, различни видове за различните възрасти, кукли за игра на театър, дървена или керамична посуда за кукленската къща, дървени играчки и возила.

Материали за игрите

Парчета плат от естествен материал, връвчици, парчета нарязано дърво за конструктор, пънчета и клони, шишарки, орехи, жълъди, пера, миди, камъчета.

Съвместна работа с родителите

Успешната работа в детската градина е невъзможна без включването на родителите в този процес. Учителите във валдорфските градини се стремят да работят в сътрудничество със семействата на децата. Създават се контакти чрез ежедневни разговори, родителски срещи, беседи на теми, отнасящи се до възпитанието на децата, включване на родителите в различни дейности на детската градина. Учители и родители работят в единство, за да не се поставят децата в противоречиви ситуации и да могат да израстват в подходяща за тях среда.

Смесена възрастова група

Важна особеност във валдорфската детска градина е нейният смесен състав. В нея се включват деца от 3 до 5, 6 г. и една предучилищна група. Многогодишният опит с такива групи в валдорфските градини доказва ценността на този подход. По- малките се учат да подражават на по-големите, а по-големите се грижат и оказват помощ на по-малките. Работата в смесена група изисква голямо майсторство от педагога при организирането на всяка дейност. Обичайната практика е работата на подгрупи като се включват двама възпитатели.

Основни занимания с децата

Хоровод (пеене и игри в кръг)

На тази дейност е отделено специално място в живота на децата. Провежда се всеки ден и продължава от 15 до 30 мин. Това е занимание, подготвено предварително от учителя. Литературно-музикална композиция включва игри, песни, стихове, дори и приказки на определена тема. Децата са в кръг и техните движения са имитативни в съответствие с текстта. Съдържанието на хоровода е в зависимост от образователното съдържание. Оказва разностранно въздействие върху развитието на речта, мисленето, паметта, волята и социалните контакти на детето.

Свободната творческа игра

е естествен път за овладяване на разнообразни умения и навици. Тя разкрива хоризонти за развитието на фантазията и въображението. В нея детето изпитва разнообразни емоции, претворява опита си и овладява различни социални роли. По време на общуване в игровите ситуации се упражнява и усъвършенства речта и дтето се насърчава към изобретателност и инициатива. Свободната игра е задължителен елемент от ритъма на деня във валдорфската градина.

Игри с пръсти

Игрите с пръсти се използват всеки ден в детската градина. Те развиват фината моторика на ръката, като оказват влияние за развиване на тактилните усещания, на речта и на интелекта. Действията на децата при тези игри се основават на подражанието на възрастния и се използват, когато децата имат нужда да се съберат и концентрират.

Рисуване с акварел

Рисуването е дейност, при която децата не бива да подражават. Предполага се, че в рисунките детето отразява своето вътрешно състояние и етапа на своето индивидуално развитие. Светът, който ни заобикаля, е изпълнен с цветове и всеки цвят има свой собствен език. При заниманията с акварел се използва техниката "мокро върху мокро", като най-важното е да се създадат условия за преживяване качествата на цветовете. Тази техника позволява на децата да смесват цвтовете с лекота и да ги съчтават хармонично. Не се правят оценки за постигнатото, а рисунките се събират и на края на годината се подаряват на децата и родителите.

Рисуване с пастели

Във валдорфската градина децата рисуват с восъчни пастели с правоъгълна форма, за да използват и широката, плоска част. Рисуването с пастели дава по-подвижна картина, съответстваща на образното мислене на децата в предучилищна възраст. В тези рисунки детето само открива своите образи и в това трябва да му се даде пълна свобода. Детските рисунки са своебразни знаци, които показват степентта на развитие. Във валдорфската градина на достъпно място винаги има пастели и хартия, за да могат децата да рисуват, когато пожелаят.

Моделиране

Моделирането се провежда като занятие веднъж седмично. Възпитателят моделира заедно с децата, като демонстрира начина на работа с материала. Използва се пчелен восък , който има укрепващ здравето ефект. Пчелният восък се загрява на водна баня и след като се размекне, се раздава на децата. Те моделират каквото пожелаят.

Апликиране

Децата изработват колажни пана и картини от различни материали: цветни хартии, платове, непредана вълна, листа, кори, сухи цветя, жълъди и клонки. Учителят демонстрира техниката на работа. После децата сами създават разнообразни композиции и сюжети.

Музика: пеене и свирене

Музиката и пеенето присъстват през цялото време в детската градина и придружават много от дейностите на деня. През първите години музикалните способности се развиват чрез подражание. Възможности за музикално възпитание дават хоровода, както и различните игри. Така музиката се съчетава с движения и образи, което спомага за нейното запаметяване и възпроизвеждане. Използват се квантовата (пентатонна) музика и народния фолклор; мелодиите са лесни и скоро стават любими на децата.
Добре е да се използват инструменти, издаващи звуци, близки до детската душа. А това са арфата и дървената блок-флейта. Използват се и народни струнни, духови и ударни инструменти.

Приказки

Приказката се използва като възпитателно средство и заема важно място в живота на децата.У детето преобладава образното мислене и затова приказката е чудесна духовна храна. Тя развива детското въображение, обогатява емоционалния живот и възпитава добродетели. Подбират се приказки, които съответстват на определено съдържание от годишната програма, на възрастта, годишното време или предстоящия празник. Важно е приказката да бъде разказвана устно, всеки ден в продължение на повече от седмица, за да могат децата да се вживеят силно в приказните образи.

Драматизация на приказки

Обикновено веднъж в месеца, точно преди съответния празник, за децата се организира куклен театър, който се подготвя от учителите, понякога с помощта и на родителите. Чрез кукления театър фантазията на децата оживява, става по-богата и разностранна. Той подтиква децата към разказване и към творчество. Следвайки принципа на подражанието децата пренасят спектакъла в свободната творческа игра, затова е много важно драматизираните приказки да са много добре подбрани от възпитателят.

Групата живее като едно голямо семейство и се занимава с необходимите за дома дейности: подреждане и почистване на помещенията, грижи за цветята, ремонтиране на счупени играчки и на кукли, сервиране на масата, месене на хляб, украсяване на стаята за празника и др. Възпитателят трябва да владее разнообразни умения в области от различни занаяти . Изключително важно е за децата да им се даде възможност да наблюдават и да участват в различните работни процеси. Могат да се канят и хора с различни професии и занаяти.
Всяка група има малка градинка. Непосредственият контакт на детето със света на растенията и животните, екологичната насоченост на заниманията, оказват благоприятно възпитателно въздействие.

Организационните форми и методите на възпитание и обучение във валдорфската програма съответстват на нейната хуманна същност. Стремежът й е насочен към изграждането на свободен в мисленето човек, творец на собствения си живот, съпричастен към природните и социалните явления, който с отговорност осъзнава себе си като част от света. Учителите осъзнават собственото си нравствено влияние върху децата и се стремят да изграждат добри навици, достойни за подражание. Валдофската педагогика се отличава преди всичко с това, че нейните цeли се въплътяват действено в цялостия живот на възпитание и обучение в детската градина.

http://en.wikipedia.org/wiki/Waldorf_education

http://www.steiner-waldorf.org (fr)

http://www.whywaldorfworks.org/

Източник: http://indigota.com/index.php?topic=357.0#ixzz23X7KJsEm

Оценете публикацията:
2
Руски поверия
10-те ЛЮБИМИ ФРАЗИ НА ЗНАЦИТЕ В ЗОДИАКА