"Видове" хомеопатия (продължение)

Сряда, 14 Декември 2011
 

Другият метод, който се практикува, няма специално име и минава под общото наименование хомеопатия.

При него често се използват смесени (комбинирани) препарати, неправилно наричани „хомеопатични" или се назначава последователно и посменно приемане едновре­менно на няколко хомеопатични лекарства, които покриват отделни симптоми.

Този начин на даване на хомеопатични лекарства принизя­ва хомеопатията до ограничения едностранчив подход и възможности на алопатията; той е предимно симптоматично ориен­тиран и нерядко само подтиска симптомите без да лекува.

Резулта­тите, до които води са съвсем посредствени. Чрез него понякога може да се постигне известно облекчаване, но не и същинско излекуване особено що се отнася до хронични оплаквания; ако това стане, то би било истинска случайност.

За да се назначават комбинирани препарати, не е необходимо кой знае какво обучение и интелигентност; дори и един санитар би се справил успешно с някой от справочниците, които предлагат фирмите-производителки на хомеопатични лекарства.

Подобно обучение по „хомеопатия" с нищо не допри­нася за задълбочаване на познанията на лекаря относно здравето и болестта и същността на истинското лечение и има преди всичко тър­говски характер. За съжаление, точно такива курсове се предлагат на български лекари, студенти-медици и фармацевти от различни запад­ни фирми.

С този подход се уронва доверието както на пациентите, така и на самите лекари, в този ценен лечебен метод.

Що се отнася до комбинираните препарати, те не са изпитвани на здрави хора, затова истинското им действие не се знае със сигурност и назначаването им не е съобразено с принципите на хомеопатията. Обик­новено при приготвянето им се включват известен брой хомеопатични лекарства в ниски потенции, които поотделно са често показани при хора с дадено „заболяване".

Има много пациенти, „лекувани" по горео­писания начин без резултат. При даването само на едно, правилно подбрано лекарство, ефектът е поразителен и те самите са учудени, защото разбират, че досега всъщност не са били лекувани наистина хомеопатично.

Някои други „хомеопати" предлагат „радиестезична хомеопатия" (т.е. с махало) или пък „компютърна хомеопатия". Tакива мистично или науч­но звучащи термини се използват само за да привличат пациенти.

Най-добре е всички, които наистина желаят да се лекуват с хомеопатия, да търсят лекари, прилагащи класическа хомеопатия, а студентите-медици, които искат да придобият задълбочени познания - да търсят качествено обучение по класическа хомеопатия при лекари-хомеопати с опит.