Блог

Материалите в блога са без претенции за авторство.

КАРМАТА ЗАКОДИРАНА В НАШЕТО ИМЕ

КАРМАТА ЗАКОДИРАНА В НАШЕТО ИМЕ

КАРМАТА ЗАКОДИРАНА В НАШЕТО ИМЕ

Учението за Кармата е основна индуистка философия, според която съдбата ни се предопределя от живота и нашите действия през миналите прераждания. Кармата е резултат от непреодолените и пренебрегвани в миналото ни битие слабости, които сме длъжни да преодолеем сега. Това е така, защото всеки човек се ражда със свое предопределение и с натрупания опит, дълбоко съхранен в паметта. Ние не можем да подобрим своята Карма, ако я отричаме, отбягваме или заобикаляме. Нашите реакции управляват психическото, емоционалното и социалното ни поведение, но само ние като индивидуални личности имаме свободата за избор да се развиваме хармонично или не. В този смисъл Кармата е възможност да преодолеем натрупаните негативи и да прогресираме в личностното си развитие. Трудностите и предизвикателствата по житейския път ни налагат постоянно развитие. Нашата еволюция е следствие от придобития опит, от преоценката на действията и поведението ни, от това доколко успяваме да се поучим от грешките и слабостите си. Ето защо, уроците на Кармата представляват стъпала към постигане на определена хармония и равновесие. Тя не бива да се приема като липса на късмет или лош жребий. Когато познаваме нейните измерения ние сами можем да си помогнем, приемайки трудностите не като малшанс, а като възможност за промяна в досегашния ни начин на живот. 

В Нумерологията Кармичните уроци и техните числа се откриват по липсващите в името числени стойности - от 1 до 9, отговарящи на буквите от азбуката. Изчислението на Кармичните стойности за жените се прави на база на техните рождени имена, презимена и фамилии. Напоследък много представителки на нежния пол запазват бащината си фамилия и към нея добавят фамилията на съпруга. В този случай някои чужди нумеролози препоръчват да се разглежда цялото новополучено име.

Колкото повече са липсващите числени стойности в името, толкова повече са Кармичните уроци, които трябва да се усвоят през този живот. Най-често срещаните Кармични уроци, откривани в българските имена имат стойности 2, 4, 7 и 8.  Ако рождената дата (нейната редуцирана стойност в порядъка от 1 до 9) е еднаква с някой от Кармичните уроци, то неговото негативно влияние се засилва. Така например, ако сте родени на 7-мо или 25-то число и в името ви се открива Кармичен урок 7, то трябва да обърнете сериозно внимание за преодоляването на посочените в Карма 7 отрицателни аспекти.

Изчисляване: Да открием Кармичните уроци на произволно избран човек с името Иван Петров Иванов.

И

В

А

Н

 

П

Е

Т

Р

О

В

 

И

В

А

Н

О

В

9

3

1

5

 

7

6

1

8

6

3

 

9

3

1

5

6

3

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

***

К

***

К

***

***

***

***

***

 

Както се вижда в името липсват букви със стойности 2 и 4. Тези липсващи числа представляват Нумерологичните Кармични уроци на посочения човек.

                      Числени съответствия на буквите

1

2

3

4

5

6

7

8

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ъ

Ь

Ю

Я

 

 

 

 

 

 

                  ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА КАРМИЧНИТЕ УРОЦИ

 

                                 КАРМИЧЕН УРОК  1

(в името липсват буквите А, Й, Т, Ь със стойност 1)

През детството е нямало "водач", обект на подражание, модел за формиране на собствена идентичност. При мъжете това най-често е свързано с трудности по изграждането на своята мъжка самоличност, а при жените - с трудно оформяне на "идеалната" представа за мъжа. Впоследствие това може да причини съмнения, пасивност, страх, неувереност в себе си и трудно вземане на решения до определена възраст (до около 9 години).

Кармичният урок предполага сложни житейски ситуации, които налагат активност и вземане на бързи решения. Личността често се чувства, образно казано "неудобно в своята кожа" и понякога дълго не успява да намери подобаващо място в живота. Тя трябва да го търси настойчиво и упорито да се бори за него. Щом го открие обаче, неспокойното й Его става настъпателно и агресивно.

        Други кармични проявления на урок 1:

- При затворен, необщителен баща, такъв, който отсъства, пътува много или който се чувства не на мястото си.

- При майка, която не уважава или обезценява бащата.

- Проблемите по личната независимост и самостоятелност се компенсират с лесна уязвимост, агресивност, избухливост, прекалени амбиции, параноични прояви и възгордяване.

- Еволюцията е циклична и често е обусловена от значимо мъжко влияние или подкрепа на високопоставени лица.

- Перспективите за реализация са свързани с внезапни промени и бързо развитие на обстоятелствата.

Цели на Урока: Индивидът да утвърди силата на характера и личното си Его; да развие качества като самостоятелност, активност, предприемчивост и предвидливост, които да приложи в обществения живот.

КАРМИЧЕН УРОК  2

(в името липсват буквите Б, К, У, Ю със стойност 2)

Характерен за мисловен тип личност, най-често с интелектуален път на развитие. Проблемите са следствие от дисбалансирано взаимодействие на ИН/ЯН-енергиите. Оттам идва неправилното насочване на жизнените сили и непълноценното им използване. Това намира изражение в трудно откриване на поле за изява на реалните възможности и за определяне на действителните цели и желания. Проявява се склонност към теоретизиране или отдаване на твърде голямо значение на материалните стойности. Чувствата и емоциите се изживяват в мечтите, трудно намират своя естествен и свободен израз или са съпроводени от натрапчиви мисли.

Индивидът желае безрезервно да бъде приеман като подсъзнателно отблъсква всичко и всички, които не отговарят на изискванията или очакванията му. Недоволството от незадоволените критерии лесно преминава в настъпателно или агресивно поведение.

При мъжете по­някога се проявяват женски наклонности или инфантилност. Кармичният урок изисква индивидът да намери естествен израз на емоциите си. В противен случай може да се стигне до неконтролируема чувствителност, която подтискайки съзнателното АЗ да причини депресии, междуличностни конфликти, раздяла или развод.

Други кармични проявления на урок 2:

- При отсъстваща майка или такава, която е независима, налагаща се, директна и с твърде развит ум.

- При баща, който превъзхожда майката в умствено/интелектуално отношение.

- Едновременното присъствие на Кармични уроци 1 и 2 обикновено е знак за междуличностен конфликт между майката и бащата, които взаимно се обезценяват.

- Трудна приспособимост, зависимост и податливост на влияния.

- Фобии, подозрителност, недоверие, постоянни съмнения.

Цели на Урока: Личността да се научи да контролира своята чувствителност и емоционалност; да надмогне съмненията и раздвоенията си; да привикне към повече търпение и примиримост; да постигне по-добра съвместимост с околните.

КАРМИЧЕН  УРОК 3 

(в името липсват буквите В, Л, Ф, Я със стойност 3)

        Липсата на букви със стойност 3 в името е свързана с проблеми в общуването, с изолираност и нежелание или неумение за лична реализация. Кармичният урок предполага едно сравнително трудно детство и юношество, а по-късно - конфликти или неприятни моменти във връзка с образованието, с несъответствие между личните качества и степента на образованост.

        Кармично 3 е показател за липса на естествена защита във физически, духовен, материален или здравословен аспект. Личното развитие е белязано от известна прибързаност и незрялост при утвърждаване на Егото.

        За индивида е жизнено необходимо да усеща до себе си външна физическа или морална подкрепа. В тази връзка са колебанията, появяващи се при необходимост от вземане на бързи решения или предприемане на решителни действия. Важно значение на майката или на сестрата.

        Сложни или деликатни отношения с жени. Важно условие за истинския, непосредствен диалог между индивида, хората и реалността е присъствието на "посредник", който да балансира контактите. В процеса на преодоляване на чувството за вина може да се получи компенсаторна реакция с развиване на чувство за изключителност.

      Други кармични проявления на урок 3:

-          Чести прояви на чувство за вина или за изключителност.

-          Липса на гъвкавост и приспособимост.

-          Бягство от действителността и затваряне в себе си.

-    Показност, гордост, лицемерие. Непоследователност и склонност към крайности.

Цели на Урока: Да се развие повече предприемчивост, увереност в себе си и по-широко отваряне към света; да преодолее чувството за вина. Това успешно може да се постигне при работа в екип и в професия, свързана с повече хора и общуване.

КАРМИЧЕН  УРОК 4       

(в името липсват буквите Г, М, Х със стойност 4)

            Съзряването и личностната еволюция при този Урок са продължителен и несигурен процес, свързан с трудности и ограничения по намиране и заемане на собственото място в живота. Индивидът изпитва жизнена необходимост да се наложи и утвърди (често с лидерски амбиции) в кариерата и средата, в която живее. Безпокойството и нуждата от повече сигурност могат да се дължат на продължителни периоди на несигурност, на преживян шок, на семейни неприятности (напр. член от семейството, който пие) и др. По тази причина, в обществото обикновено се търси компания и среда на по-улегнали, зрели и/или преуспели хора.

      Кармично 4 предполага много предизвикателства, ограничения, проблеми и закъснения, поради най-често срещаните причини, като:

-    Липса на гъвкавост и тактичност в поведението и общуването;

-    Прекалена отдаденост на семейството;

-    Хаотичен и непълноценен живот, вследствие на лични/ професио­нални причини и задължения, промени в местоживеенето и др.;

-    Неумение да се извлича полза от добрите идеи;

-  Непоносимост към административни задължения, служби и бюрокрация.

-    Мързел и/или страх от продължителен труд.

-  Изживяване на комплекс за Вина, който често е наследство от предишен живот. В много случаи личността се освобождава от тази си слабост, стоварвайки я на други (според Кевин Куин Ейвъри).

Други кармични проявления на урок 4:

- Обща (материална) нестабилност и неорганизираност в действията

- Скрупули и стремеж към налагане.

- Пасивност, ограничения, инертност.

- Изпълнителност, издържливост, стремеж към по-голяма стабилност и равновесие.

- Консерватизъм, издребняване, максимализъм.

Цели на Урока: Личността да се научи на повече търпение, сдържаност, упоритост, /само/дисциплина, стриктност и

последователност в действията; да преодолее инертността и/или нехайството; да направи правилен житейски избор; да намери най-подходящото място в живота и да постигне оптимална реализация.

КАРМИЧЕН УРОК 5                 

(в името липсват буквите Д, Н, Ц със стойност 5)

Този Кармичен урок е характерен с негативни промени, които оказват влияние при съзряването и оформянето на оригинална и независима личност. Детството може да е минало под комплексиращото влияние на близък в семейството.

Житейският път е белязан с ограничения, неувереност в себе си и/или невъзможност за изразяване на една богата душевност. Такъв може да бъде случаят с живот при тежки материални условия в собствената страна или в емиграция.

Липсата на петица в името обикновено е показател за егоизъм и трудна адаптивност. Индивидът е инертен или пасивен, когато бъде поставен пред необходимостта от важен избор или в среда на външни промени. Той трудно изразява чувствата си, има повече или по-малко нестабилен и раздразнителен характер.

При Кармично 5 се открива липса на достатъчно търпимост или уважение към чуждото мнение и свобода. Възможни са проблеми с майката, със сексуалността и/или с душевната устойчивост. При мъжете има вероятност от прояви на инфантилност (скрита или проявена), от оформяне на женски наклонности или поведение.

Други кармични проявления на урок 5:

- Хронична нестабилност и неувереност в себе си. Страх от промени.

- Психологически или психосоциални проблеми. Импулсивност и егоцентризъм.

- Склонност към преувеличения и към стигане до крайности (ревност, страсти, жестокост).

Цели на Урока: Човек да се научи на повече гъвкавост, толерантност и приспособимост, минавайки през много превратности и промени; да се реализира в живота чрез занимания с общественополезна дейност и работа в екип.

                                        КАРМИЧЕН УРОК    6

(в името липсват буквите Е, О, Ч със стойност 6)

Това е Кармата на приятен и услужлив, но често себичен човек, който смесва понятията "услуга", "протекционизъм" и "саможертва". Неговият нарцисизъм и чувство за превъзходство се прикриват зад маската на ласкател и убедеността в собствената му значимост. Той е взискателен идеалист, който обикновено отхвърля или не се съобразява със социалните условности.

Кармичната шестица се чувства неудобно или аутсайдер както в семейството, така и в обществото, а детството й по неписано правило преминава в атмосфера на несигурност или напрежение.

Законът на Кармата изисква, а животът налага човек с Кармичо 6 да осъзнае, че хората около него не са съвършени, да приеме нещата такива, каквито са и да не се мъчи да ги променя по свой вкус.

Други кармични проявления на урок 6:

- Идеализъм, незачитане на чуждото мнение, бягство от отговорност.

- Трудности в брака или силна обвързаност с дома и семейството.

- Взискателност и максимализъм, стигащи до педантизъм.

- Проблеми или усложнения, вследствие на интимни отношения с женени или омъжени партньори.

Цели на урока: Да се усвои азбуката на междуличностните отношения, минавайки през много (тежки) отговорности, грижи и задължения; да се поемат отговорности, а не те да се избягват; личността да се отвори повече към света, да общува по-непосред-ствено с хората и да не се намесва в чужди дела. Ако не съумее да изпълнява тези кармични изисквания, животът на личността ще е съпроводен от разочарования, предизвикателства и/или раздяла.

КАРМИЧЕН УРОК  7

(в името липсват буквите Ж, П, Ш със стойност 7)

Този Кармичен урок може да бъде оприличен с "минаване през пустиня, на път към бленувания духовен оазис" /според Фр. Давие/, където сблъсъкът с реалността е съпроводен от неразбиране и самота.

Кармично 7 обикновено е показател за човек с комплекс за Малоценност. Той е причина за дълбоко безпокойство и недоверие в себе си, които водят до проблеми в реализацията, общуването и до трудно намиране на собствено място в живота.

Личността е недоверчива, крие своите чувства, а поведението й варира от резервирано и предпазливо до избухливо и провокативно. Това рефлектира в липсата на духовно и/или емоционално разбиране и подкрепа, във временна или постоянна изолираност и самота.

Поведението е белязано от нетърпение, страх от сблъсък с ежедневието и реалния свят. Постоянните анализи, самонаблюде-ния и склонност към затваряне в себе са в състояние да доведат индивида до вътрешна разруха.

При човек с това Кармично число или въобще липсва личен живот, или в него кипи интензивна, но дестабилизираща духовна активност. Кризите, максимализмът, самотата, бягството от действителността най-често водят до мистицизъм, фатализъм или към един "божествен" водач - духовен или идеен заместител на бащата.

Ценен източник за поддържане силата на характера е усвояването и разбирането на значението на преживения опит.

Кармично 7 издава склонност към безсъние, зависимост от своите страсти или пристрастеност към нещо (хазарт, авантюри, алкохол, дрога и др.).

Други кармични проявления на урок 7:

- Духовно богатство, изисканост, лично достойнство.

- Взискателност, прецизност, идеализъм, неразбиране от околните.

- Прибързаност, безпокойство, самоанализи и вглеждане в себе си.

- Фанатизъм и стремеж към достигане на истини, недостъпни за "простосмъртните".

- Едновременното присъствие на Кармични уроци 4 и 7 в определени случаи може да бъде показател за баща, който пие.

Цели на Урока: Да се натрупа нужният опит, необходим за преодоляване на слабостите, минавайки през много изпитателни ситуации и заблуждения; да се развият повече търпение, по-обективен и реалистичен мироглед; да се постигне повече увереност в себе си; човек да се отвори към хората и света; да се научи да разчита повече на собствените си сили и възможности.

КАРМИЧЕН УРОК 8

(в името липсват буквите З, Р, Щ със стойност 8)

В окултната символика 8 олицетворява "Справедливостта", Кармата и Закона за последствията, което засилва значението и необходимостта от водене на по-уравновесен и целесъобразен начин на живот.

При този Урок животът е съпроводен с неразбиране и липса на външна подкрепа, затова е изключително важно човек да е наясно с целите, желанията и възможностите си. Това е свързано с перспективата да се постигнат големи успехи с цената на упорита настойчивост и постоянство в преследване на целите.

Кармично 8 в името обикновено е показател за това, че личността е зависима от другите, принудена или призвана да живее с хора, намиращи се под влиянието на Марс, Сатурн или зодия Скорпион.

Решенията и обществените амбиции често се сблъскват с материални/финансови загуби и ограничения, затова човек с такъв кармичен урок трябва внимателно да борави с парите. Наистина, той е способен на крайни икономии, но когато разполага със средства бързо съумява да ги оползотвори.

Други кармични проявления на урок 8:

- Комплекс за Малоценност - причина за липсата на амбиции, за трудности или неспособност да се стига до край в осъществяването на целите и намеренията;

- Трудно извоювана свобода и самостоятелност;

- Силен стремеж към обществено признание и/или власт, при което човек трябва да свикне да общува по-непосредствено с другите, да проявява повече разбиране и търпимост;

- Предизвикателства, борба, проблеми и разочарования;

- Физически и/или материални загуби от различен характер.

- Трудно поддържане на материално равновесие. Склонност към крайности.

- Мнителност, взискателност, максимализъм, безкомпромисност и авторитаризъм.

- Вътрешно напрежение, безпокойство, сексуална незадоволеност.

- Склонност към крайности, саморазруха или Садомазохизъм.

Цели на Урока: Човек да се научи да се съобразява със законите за Равновесието и Последствията; да стане по-взискателен към себе си и своето поведение; да придобие необходимите мъдрост и опит при избор на решения и извоюване на собствено място в живота; да постигне равновесие по отношение на материалния свят и парите.

КАРМИЧЕН УРОК 9 

(в името липсват буквите И, С, Ъ със стойност 9)

Този Кармичен урок е характерен с по-трудно и/или по-бавно еволюционно развитие. Той е присъщ за взискателни хора, които трудно достигат и осъществяват своите високи цели и идеали.

Проявите на егоизъм или свръхпокровителско отношение са следствие от това, че в предишното си съществуване основната цел на индивида е било собственото му благополучие.

В този живот за личността е жизненонеобходимо да бъде обградена с разбиране и нежност, да работи с точни и коректни хора в екип, където да се чувства сигурна и на мястото си. В противен случай, страдайки дълбоко в себе си, тя може да изгуби високите си, възвишени пориви и стремежи. Това би довело до разочарования, до пълно обезкуражаване и/или до самоунищожаване на жизнената енергия. Вследствие на това биха се появили крайна озлобеност, омраза, ненавист, постоянно недоволство, склонност към Мазохизъм и др.

Понятието "чужбина" в определени случаи е от решаващо значение за личността. То може да бъде свързано както с емиграционна травма, така и да е следствие от принудително откъсване от естествената среда. В зависимост от житейския контекст, "чужбина" може да означава също така успех, благополучие и най-подходящо място за житейска реализация.

Други кармични проявления на урок 9:

- Сантименталност, свръхидеализъм, емоционалност, алтруизъм или липса на интерес към другите.

- Бавно еволюционно развитие и липса на външна подкрепа и/или лично удовлетворение.

-  Психологически проблеми.

Цели на урока: Чрез материални/духовни предизвикателства и лишения, чрез състрадание и всеотдайност личността да се отвори към хората; да опознае себе си околните; да се научи да подхожда с разбиране и щедрост към другите; да постигне висока цел с обществена значимост.

БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА И НУМЕРОЛОГИЯТА    Всяка азбука е система от букви, графични изражения на ...

БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА И НУМЕРОЛОГИЯТА

       Всяка азбука е система от букви, графични изражения на звуковата страна на всеки език. Първото буквено писмо е създадено във Финикия и е съдържало писмени знаци само за съгласните звукове. Древните гърци създали първата цялостна азбука с букви за гласни и съгласни, от която водят началото си всички европейски писмени системи. Връзката и отношенията между буквите и числата се използва от дълбока древност в така наречените магически азбуки с тайни кодове от букви и числа. Чрез тях трябвало да се опазят тайните познания от непосветените. Древните жреци ги използвали за магически ритуали и заклинания. По-късно древноеврейската Кабала дава ключ към разтълкуване на Петокнижието на Мойсей и представя правилата на Тайното Знание...

 

                  БЪЛГАРСКИ ПИСМЕНИ ТРАДИЦИИ

Всяка азбука е система от букви, графични изражения на звуковата страна на всеки език. Първото буквено писмо е създадено във Финикия и е съдържало писмени знаци само за съгласните звукове. Древните гърци създали първата цялостна азбука с букви за гласни и съгласни, от която водят началото си всички европейски писмени системи. Връзката и отношенията между буквите и числата се използва от дълбока древност в така наречените магически азбуки, с тайни кодове от букви и числа. Чрез тях трябвало да се опазят тайните познания от непосветените. Древните жреци ги използвали за магически ритуали и заклинания. По-късно древноеврейската Кабала дава ключ към разтълкуване на Петокнижието на Мойсей и представя правилата на Тайното Знание...

Преди да продължим с езотеричното значение на буквите от нашата азбука, нека погледнем към някои интересни моменти, свързани с предисторията на българската писменост. Повод да насоча вниманието ви в тази посока е желанието ми да се разбере от повече хора това, че ние, българите имаме право на повече културно-историческо самочувствие и гордост от своята писменост и духовни ценности. Въпреки историческите превратности и ширещия се нихилизъм на "екзотични балканци", по произход ние не сме нито монголи, нито татари, каквито някои се опитват да ни изкарат. Ето какво казва по въпроса за етно-генезиса на прабългарите ст.н.с. от БАН Петър Добрев: "В добре известния латински анонимен Хронограф от 354 г. името на древните българи се явява като заместител на древните бактрийци, обитавали някога земите край Памир и Хиндукуш... На запад от Памир индийските източници споменават народ с име Болхи или Болхики, управляван от древния цар Кардама, а арабските източници отбелязват древната земя Балхара". Прародината на древните българи се е намирала в Памирските долини и Таримската котловина, за която учените са на мнение, че е първото огнище на човешката култура. Там прабългарите имали две държави - Балгар и Балхара...

 

ПИСМЕНОСТ НА ПРАБЪЛГАРИТЕ

Преди да се установят в днешна България, прабългарите са имали и своя писменост със своеобразна система от рунически знаци /виж по-долу тяхната руническа азбука от 22 писмени знака/.

Интересна информация за "праобразите на мирозданието" откриваме в книгата на Пламен Цонев "Хомо Космикус" (Изд. "Народна младеж", 1980 г., стр. 280 и 282): "Ние искаме да подчертаем особената близост, която установяваме между знаците от глаголицата и някои писмени знаци от Северното Причерноморие. Предполага се, че те са от сарматско-алански произход. ... Прабългарските племена, чиито първи поселища намираме покрай Алтай и Тян-Шан, пренасят тези знаци - букви от древнотюркската писменост, известна още и под наименованието орхоно-енисейска азбука. Тюркско-прабългарската писменост е създадена явно под влиянието на финикийско-арамейската, която от своя страна е възникнала на базата на шумерските пиктографско-идеографски знаци и вавилонски клинопис. Ето защо твърде уместно е да напомним изказването на един съветски археолог, който твърдеше, че подобни загадки могат да бъдат обяснени само с единната система на магическа символика и тайнопис, разпространена преди хилядолетия върху една широка територия от Дунава до Двуречието и Янг-Це до Инд".....

                                 БЪЛГАРСКИТЕ АЗБУКИ

Глаголическата старобългарска азбука е създадена през 862-863 г. от Константин-Кирил Философ. Тя е по-стара от Кирилицата и досега няма общо мнение около нейния първоизточник и символика. Между тюркско-прабългарските руни /таблицата по-горе/ и глаголическите букви /таблицата по-долу/ съществува известна близост, както може да се установи при по-внимателното им разглеждане. Очевидно е и друго - в основата на глаголицата са залегнали три основни елемента - Кръг (символ на Вселената), Триъгълник (символ на Триединството и на Св. Троица) и Кръст (символ на християнството, на всеотдайността и саможертвата).

               

Таблица с Глаголическа азбука      Таблица с Кирилска азбука

 

Кирилицата е втората старобългарска азбука, чиито букви са първообраз на съвременните. Приема се, че тя е създадена през IX-X век от Методий, брат на Константин-Кирил, но съществува и мнението, че тя е съставена от Климент, ученик на Методий.

През вековете българските букви променят част от формата си - под влияние на промени в изговора, по подражание на гръцкия правопис и книгопечатането на кирилица през XVI в. извън българските земи. Повечето букви на Кирилицата напълно съвпадат със съответните букви от гръцкото уставно писмо от IX в. и като тях имат числени стойности. Във всяка стара църковнославянска книга може да се види, че и там числата са означавани с букви, върху които има титулни знаци - чертички, стрелки, вълнообразни линии или двоеточия. Цифровите стойности на буквите в старата българска книжнина са същите като тези на гръцката азбука.

Както знаем, писмената система, която се използва в българския език днес е създадена през XIV век за нуждите на българското писмо. "В днешния си вид, печатен и ръкописен, тя е установена най-напред в Русия, където по времето на Петър I - в 1708 г. - е създадена за нуждите на администрацията и образованието" ("Българска Фонетика", Д. Тилков и Т. Бояджиев, Изд. "Наука и изкуство", 1981 г., стр. 227). "Началото на българския национален вариант на гражданската кирилица се свързва с името на Христаки Павлович, чиято книга "Аритметика" излиза през 1833 г., напечатана с новия шрифт"(пак там, стр. 228).

Съвременната българска азбука се състои от 30 букви, за разлика от старобългарската (Кирилица), която съдържала 45 сложни за изписване знаци. Това наложило премахването на тези, за които нямало звукови съответствия в славянската реч и на други, съществували за предаване на гръцките думи. От 1870 г. те вече са 33, а правилата за употребата на Ъ и Ь са разработени след 1878 г. Правописната реформа от 1945 г. премахва употребата на ятовата гласна Ь и в българската азбука остават само 30 писмени знака. Буквите У и Я са заети от руската гражданска азбука, а промяната и стилизацията на кирилицата довели до приближаване на българските букви до латинския шрифт "antigua".

НУМЕРОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА БЪЛГАРСКИТЕ БУКВИ

Съвременната нумерология разглежда буквите на имената, с които се занимава, в два аспекта:

1) Според графичното им изражение

2) Според числената им стойност и значение;

Буквите на името се изследват:

а/ На ниво характерологичен и психологически профил и тенденции, със значение за еволюцията на индивида:

           - по първа буква (инициал) на личното име;

            - по първа гласна на фамилното име;

            - по последна буква на името и фамилията.

б/ На ниво преходи или т.нар. транзити на буквите, свързани с личната година на индивида - отчита се влиянието на определена буква от името през личната година по отношение на годината на раждане. Тук само за сведение ще отбележим, че:

- буквите А, Й, Т, Ь имат интензитет на влияние 1 година;

- буквите Б, К, У, Ю имат интензитет на влияние 2 години;

- буквите В, Л, Ф, Я имат интензитет на влияние 3 години;

- буквите Г, М, Х      имат интензитет на влияние 4 години;

- буквите Д, Н, Ц      имат интензитет на влияние 5 години;

- буквите Е, О, Ч      имат интензитет на влияние 6 години;

- буквите Ж, П, Ш  имат интензитет на влияние 7 години;

- буквите З, Р, Щ      имат интензитет на влияние 8 години;

- буквите И, С, Ъ      имат интензитет на влияние 9 години.

Най-силно вибраторно влияние оказват Личното и Фамилното име (както са вписани в кръщелното свидетелство и регистъра), тъй като чрез тях се изявяваме в материалния свят и в отношенията ни с околните. Второто лично име (ако има такова), презимето и второто фамилно име с тире (по мъж) имат вторично, нюансирано влияние и отразяват второстепенни тенденции в личната еволюция.

Личното име е главен нумерологичен елемент, даващ представа за самобитността на характера, за личните способности и заложби. То е активна част от нашата индивидуалност и еволюция, тъй като "вибрира" по всяко време и при всякакви обстоятелства в ежедневието. Личното име е свързано с дълбо- кото подсъзнание, задействано от условията на средата и личните мотивации. Показател е за общото здравословно състояние, както и за някои хронични заболявания. 

Фамилното име е изразител на семейните корени, бащата, домашната среда и отговорности.  То е свързано с наследствени характеристики и влияния, които трябва да бъдат осмислени по пътя на самостоятелното развитие. Показателно е за способността за личен избор с възможностите за самоутвърждаване и индивидуализация.

Гласните букви в имената дават представа за личния живот и вътрешната страна на човека, за неговата душевност, цели, стремежи, мотивации,  потенциал за тяхната реализация.

Съгласните букви акцентират върху заложбите и конкретни аспекти във връзка с обществената и професионална насока на личностното развитие.

"Първата буква в името представя главната вибрация, централните букви показват душевната атмосфера и осмисления опит, а последната буква - еволюцията на ниво идеи и личен избор" (J.-D. Fermier, "Numerologie, Le livre des cycles".

Таблиците по-долу дават представа за числените стойности и вибрации на името в "своя" и "чужда" езикова среда, както и за връзката между нумерологията и астрологията.

 

Кирилица

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А

Б

Б

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й10

К11

Л12

М13

Н14

О15

П16

Р17

С18

Т19

У20

Ф21

Х22

Ц23

Ч24

Ш25

Щ26

Ъ27

Ь28

Ю29

Я30

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Числата до буквите са техния пореден номер в азбуката.

 

Латиница

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J10

K11

L12

M13

N14

O15

P16

Q17

R18

S19

T20

U21

V22

W23

X24

Y25

Z26

 

 

СЪОТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИТЕ БУКВИ, ЧИСЛАТА И ПЛАНЕТИТЕ

Бук­ва

Чис-ло

Астр. съотносимост на числото

Буква

Число

Буква

Число

Буква

Число

A

1

Слънце и Марс

Й10

1

Т19

1

Ь28

1

Б

2

Луна

К11

2

У20

2

Ю29

2

В

3

Меркурий, Юпитер

Л12

3

Ф21

3

Я30

3

Г

4

Юпитер, Сатурн

М13

5

Х22

4

 

 

Д

5

Меркурий, Марс и нехармо­­­­ничните аспекти на Луната

Н14

5

Ц23

5

 

 

Е

6

Венера

О15

6

Ч24

6

 

 

Ж

7

Уран, Нептун

П16

7

Ш25

7

 

 

З

8

Сатурн, Марс

Р17

8

Щ26

8

 

 

И

9

Нептун, Луна

С18

9

Ъ27

9

 

 

 

ГРАФИЧНО ТЪЛКУВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ БУКВИ

В нумерологичното интерпретиране на буквите, както ще видите в следващата глава, се използват техните числени (нумерологични) съответствия и графичните им (морфопсихо-логически) аспекти. Буквената символика се тълкува на базата на определени детайли в изписването, където се вземат предвид:

* Общият външен изглед на буквата - отразява нейната отвореност или затвореност към света, възможността тя да бъде изследвана, разбрана и възприета;

* Обемът, вътрешността на буквата - дават представа за степента и възможностите за "натрупване" или "раздаване" на опит, познания, интелект и т.н.

* Ъглите в буквата - според посоката и тяхната отвореност, напр. в А, Б, Г, К, Л, М, Х и др.) са показател за: разум, логика, твърдост, непоколебимост; източник на енергия, напрежение, противоречия, нетърпение, сблъсъци; степен на гъвкавост, възприемчивост, приспособимост и пр.

* Хоризонталните черти в буквата (напр. в Б, Г, Д, Е, Н, П, Т, Ц, Ч, Ш, Щ), в зависимост от разположението си символизират ясен поглед и изграден мироглед, чувство за притежание, скрит или изявен материализъм, степени на нетактичност, не приспособимост и др.

* Вертикалните черти в буквата (напр. в А, Б, Г, И, К, Л, М, Н, П, Р, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ), в зависимост от мястото и посоката могат да означават:

- изправените (напр. в Б, Г, И, К, М, Н, П, Р, Т, Ф, Ш, Щ) изразяват амбиции, смелост, устойчивост, прямота, ограничения и пр.

- в посока от ляво на дясно ( / ) (напр. в А, Ж, И, М, У, Х, Я) изразяват материалност, степени на еволюция, израстване, амбиции, вдъхновение, новаторство;

- в посока от дясно на ляво ( \ ) (напр. в А, Ж, К, Л, У, Х) изразяват степени на устойчивост, амбиции, съзнание, съобразяване с реалността, с материалните условия и пр.

* Закръглеността на буквата (напр. Б, В, З, О, С, Ф) - според посоката и степента на заобленост отразяват нива на сетивност, стабилност, влечение към удобства и благосъстояние, емоционални или междуличностни доминанти.

* Отвореността или затвореността изразяват степени на вътрешно натрупване, на скрити страни в характера, душевността и др. Буквите биват:

- отворени и полуотворени (напр. Б, Г, Е, Ж, З, И, Й, К, Н, С, Т, У, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю) - проявяват максимално своя потенциал и възможности

- затворени (напр. А, В, Д, Л, М, О, П, Р, Ф, Я) - изразяват в различна степен склонност към прикритост и затваряне в себе си. Те са по-трудни за изследване, затова се разглеждат в зависимост от числената им стойност, обкръжението им от други букви и т.н.

КАКВО ПОКАЗВА ПЪРВАТА БУКВА НА ЛИЧНОТО ИМЕ         ИНИЦИАЛ НА ЛИЧНОТО ИМЕТук ще се ...

КАКВО ПОКАЗВА ПЪРВАТА БУКВА НА ЛИЧНОТО ИМЕ                 

ИНИЦИАЛ НА ЛИЧНОТО ИМЕ

Тук ще  се запознаем с общото морфопсихологическо*, числово и окултно значение на Българската азбука. Интерпретациите са първи подобен опит за тълкуване на езотеричната структура на съвременната буквената ни система след Правописната реформа от 1945 г. Своя прочит на скритата страна на кирилските букви съм направил в съответствие с нумерологичните принципи и съобразно българската именна система. Тълкуванията служат за основа при разглеждане на инициала (първата буква) на личното, умалителното име или псевдонима.

Инициалът на личното име е показател за различни тенденции, които могат да се използват по пътя на личната реализация. Когато инициалът е гласна буква, това е показател за жизненост и енергия през целия живот.

Тук логично бихте задали въпроса: Защо, въпреки писмените различия, нумерологията е еднакво приложима навсякъде по света?

Според Кабала и теорията за Съотношенията, всяка буква служи за означение на определени понятия, смисъл и идеи. Това можем да открием и в по-старата кирилица, където буквите са представени със своите значения, образуващи своеобразна мисъл. Ето една част от тях, където в скоби съм посочил някои символни идеи с морфопсихологическо значение:

Аз (Личното Его и Воля), Веди ( Книги, Истина, Познание), Глаголи (Говорене, Движение), Добро (Доброта, Любов), Ест (да Бъда, Материалност и Сила), Живете (Живея, Съществувам, Развивам се), Земля (Свят, Материя), Како (Противоположности), Люде (Хора, Общество, Стремеж към единство), Мыслите (Мисъл, Осъзнаване на материалния свят), Покои (Търпение, Спокойствие/… и т.н.

Разбира се, различните азбуки  са строго специфични по изписване и произношение. Резултатите от нумерологичните анализи обаче са еднакви за всички езици, тъй като зависят от числата, носители на ключовите значения. Що се отнася до графиката на буквите, то формата на всеки писмен знак е пряко свързана със скоростта, движението и вибрациите на съответния звук с азбучна стойност. 

В дадените тълкувания на вашия инициал поставените в кавички изрази и изречения са мисли на П. Дънов за отделните български букви. Както се знае, П. Дънов (1864-28.12.1944) е създател на световно религиозно-мистично учение, съчетаващо християнството с будизма и древноиндийския окултизъм. Основател е на т.нар. Бяло Братство, чиито основен духовен елемент е паневритмията - разгръщане на душевните сили и енергия с помощта на специфична музика, песни и движения.

 

НУМЕРОЛОГИЧНИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА БЪЛГАРСКИТЕ БУКВИ

 

А Стойност 1

Форма: Изправена и статична буква, насочена нагоре. Наподобява пергел, готов да очертае кръг (началото и края на всичко). Две прави, насочени нагоре - сила, амбиции, стремеж към успех.

Символика: Свързва се със Закона за движението и развитието. Синоним на Егото, новото начало и еволюция. "А е семето, което трябва да се посади в земята и което има условие да покълне. Означава човек, който започва да се проявява. Показва условия за израстване и узряване". По число буквата отговаря на Слънцето и се асоциира с I-ва Аркана на Таро - "Магьосникът".

Тенденции: Като инициал на името буквата А е показател за самостоятелен и енергичен човек с изявено присъствие и високи стремежи. По природа е антиконформист и новатор, надарен с творчески и съзидателни способности. Присъщи са му качества като честност, ентусиазираност, скрит или изявен идеализъм. Отличава се с воля за успех и налагане, с желание да изпъкне или да направи впечатление. Склонен е към използване на всякакви начини и средства по пътя нагоре.

Числовата вибрация 1 на буквата е знак за стремеж към напредък, социално положение, обществено признание и духовно израстване. Показател е за организираност, предприемчивост и благоприятни възможности за реализация.

Негативен план: Буквата А "представлява човешкия егоизъм на първа степен". Безскрупулност, остра критичност, ревност, високомерие, агресивност. 

Б    Стойност 2

Форма: Полузатворена, рецептивна и отдаваща буква. Горната част е свързана с мисълта и е насочена към хората, а долната отвежда към материалния свят и вътрешното натрупване.

Символика: Свързва се с "начало на проявения живот, който наричаме Битие". Съдържа всички материални условия на физическия живот". По число буквата отговаря на Луната и на несъзнателното. Асоциира се с II-ра Аркана на Таро - "Папесата".

Тенденции: Като инициал на името Б е показател за самостоятелен и силен характер. Носителите на тази начална буква са трудолюбиви хора, отдадени на целите и семейството си. Те имат чувство за отговорност и развит инстинкт за самосъхранение. По природа са устойчиви, възприемчиви, щедри и всеотдайни. В социален план са обществено съвместими, приспособими към работа и среда. В отношенията търсят или предпочитат показните хора или личности с положение.

Стойност 2 на буквата Б отвежда към човек с практичен усет, конкретен в своите действия, стремящ се към сигурност и удобство. Обикновено той разполага с необходимите материални възможности и въпреки проблемите или ограниченията има успешно еволютивно развитие.

Негативен план: Нерешителност, показност, ревност, силен инстинкт за притежание. Скрупули, пасивност, уязвимост, затваряне в себе си.

В  Стойност 3

Форма: Затворена и солидна буква, разделена на две части. Горната е свързана с интелекта, а долната с материалния свят. Двоен резервоар - акумулира в себе и дава на другите. Двойна обемност, позволяваща по-добро разпределение на вътрешните енергии. Сравнително стабилна основа

Символика: Символ на бременност. Буква, "свързана със закона на Истината и принципа на Обединението". По число отговаря на планетите Юпитер и Меркурий, на мъжкото и на женското начало. Асоциира се с III-та Аркана на Таро - "Императрицата". 

Тенденции: Инициал В е показател за самостоятелен, съзидателен и приспособим човек, "който има основа." Като начална буква в името е знак за силна психика, чувство за отговорност, практичен или търговски усет. Общителност и склонност към затваряне в себе си. Материални цели и интереси, насочени към равновесие, благосъстояние, лична изгода.

Стойност 3 на буквата В е свързана с качества като гъвкавост, способност за реална преценка и конструктивизъм в действията. Убедителност, стремеж към разбирателство, способност за изпълнение на посреднически функции. Жизненото развитие и социалната активност най-често са белязани с обществени контакти и отношения с влиятелни хора.

Негативен план: Нехайство, показност, лицемерие, завист. Спонтанна емоционалност, склонност към крайности или разрушителни инстинкти.

Г Стойност 4

Форма: Отворена буква, изправена, насочена към хората и материалния свят. Вертикалната права - силно Его. Двете прави, образуващи прав ъгъл надясно са знак както за рецептивност, отговорности и амбиции, така и за ограничения.

Символика: Земна, физическа и материална буква, олицетворение на "Безкрайно, вечно начало" и "посока, към която трябва да расте доброто." По число отговаря на планетите Юпитер и Сатурн. Асоциира се с IV-та Аркана на Таро - "Императорът".

Тенденции: Като инициал на името Г е показател за разумен човек с уравновесен, трудолюбив и самостоятелен характер. Той се отличава с практичен усет, добронамереност, устойчивост и търпение. Понякога е склонен към покровителско или високомерно поведение.

Стойност 4 на буквата Г отвежда към качества като материализъм, щедрост, услужливост, чувство за отговорност. Действията са мотивирани от организираност, предпазливост и самодисциплина. Необходимост от ясно поставена цел. Активността е насочена към по-голяма сигурност и стабилност. Характерни за личността са сериозното отношение към дома, семейството и привързаността към семейните стойности.

Негативен план: Небрежност, скрупули, инат, догматизъм. Черногледство, грубост, консерватизъм. Склонност към възгордяване или самоподценяване.

Д Стойност 5

Форма: Стабилна и симетрична буква, стъпила здраво на земята. Горния затворен обем е знак за сила, икономии и вътрешни ограничения. Долната част във вид на стабилна основа показва материалност и уравновесяване.

Символика: Буква, която "съдържа активна сила, в състояние да примири противоположностите между физическия и Божествения свят". Свързана със закона за Равновесието. "Означава познаване на законите на Любовта". Числото на буквата отговаря на планетата Меркурий и на зодия "Близнаци". Асоциира се с V-та Аркана на Таро - "Папата".

Тенденции: Начално Д в името е индикатор за независим, взискателен, убедителен и адаптивен човек. Характерна умствена активност. Душевна сила, аналитични заложби, прозорливост и интуиция. Понякога - противоречие между външния вид и душевността или способностите на индивида. Действията са мотивирани от ентусиазъм, оригинални идеи, практичен усет, изпълнителност и реализъм.         

Стойност 5 на буквата Д показва влечение към социални области на реализация (политика, медии) или нетрадиционни сфери на познанието (психоанализи, окултизъм). Човек, който обича разнообразието и промените, но се стреми към сигурност и стабилност - в живота и личните отношения.   

Негативен план: Инертност, пасивност, скептицизъм. Повърхностност, избухливост, сарказъм, инат. Склонност към авантюризъм или затваряне в себе си.

Е Стойност 6

Форма: Отворена и рецептивна буква, насочена към външния свят и бъдещето. Стабилна основа. Трите хоризонтални черти, образуващи "тризъбец" са свързани с материалното, емоционалното и духовното измерение.

Символика: Олицетворява подвижност, изкушения, устойчивост, материални цели и реализъм. "Означава простор в материално и духовно отношение", както и "силен стремеж за излизане от затруднени положения". Буквата се асоциира със съществуващата реалност и истинската същност на индивида. Числото на буквата отговаря на планетата Венера. Свързва се с VI-та аркана на Таро - "Влюбените".

Тенденции: Хората с инициал Е са независими, смели, общителни и адаптивни хора с чувство за отговорност. Отличават се с жизнена енергия, разум, амбиции и въображение. Нуждаят се от повече свобода, както и да бъдат забелязани и оценени. При подходящи условия могат да приложат своите лидерски или организационни способности. В личния и обществения живот са общителни, социално приспособими и всеотдайни.

Стойност 6 на буквата е показател за човек, стремящ се към израстване и нови открития. Действията му са мотивирани от материални цели и интереси. Инициал Е обикновено е показател за успешна професионална реализация и благополучие. Понякога - склонност към интериоризация (затваряне в себе си).       

Негативен план: Несигурност, завист, неорганизираност, непостоянство. Предразсъдъци, бъбривост, колебания, задръжки. Високомерие и склонност към възгордяване.

Ж Стойност 7

Форма: Подвижна, многопланова, графично уравновесена буква. Симетрично разположени 5 черти и 4 обема, поддържащи добре канализирана връзка между материалния и духовния свят. Внушава устойчивост, възприемчивост и защитеност. Стабилна основа.

Символика: Асоциира се с жизнения принцип за движението на енергиите. "Символ на живота и покълването. Знак за материално състояние". Числото на буквата отговаря на планетите Уран и Нептун. Асоциира се със VII-ма Аркана на Таро - "Колесницата". 

Тенденции: Инициал Ж е показател за сила, енергия, реализъм и интелект. Одухотвореност, трудолюбие, общител­ност, новаторство и материализъм. Индивидът се отличава с устойчивост, убедителност и въображение. Предпазливост, обществена адаптивност и богата душевност.

Стойност 7 на буквата отвежда към взискателност, аналитизъм, ефикасност в действията и поведението. Този тип хора са едновременно отворени към другите и затворени в себе си. Стремят се към личностно израстване и признание, към нов опит и познания. Социално насочената им активност е свързана с приливи и отливи в процеса на житейската еволюция.

Негативен план: Двойственост, егоизъм, прибързаност и незрялост. Мнителност, издребняване, прикритост. Напрежение, импулсивност, склонност към възгордяване.

З   Стойност 8

Форма: Двупланова, двойно отворена (материя и съзнание) в една посока, възприемчива и "горда" буква. Графично олицетворява Триада. Въплащава вътрешна сила, двойственост и екстравагантност. Нестабилна основа.

Символика: Изразява процес на материализация и преминаване на съзнанието от едно ниво в друго. Символизира "закона за размножаването" и самозащита на Аза от външния свят. Числото на буквата отговаря на планетите Марс и Сатурн. Асоциира се с VIII-ма Аркана на Таро - "Справедливостта".

Тенденции: Инициал З в името е показател за амбициозна и съзидателна личност с творческа и градивна нагласа. Трудолюбив и практичен човек, който се стреми към материален успех, напредък и благополучие. Обикновено притежава необходимите сила, дързост, упоритост и социална приспособимост. Понякога проявява неоправдани страхове и вътрешно напрежение.

Стойност 8 на буквата отвежда към човек с обективна логика, чувство за притежание, достойнство, обективност и воля за успех. Животът му обикновено е свързан или обусловен от социална активност и обществено положение. Добри възможности в сферата на обществените отношения, политиката и финансите.

Негативен план: Прибързани действия, егоизъм и докачливост. Колебливост, безкомпромисност, агресивност като компенсаторна реакция.

И Стойност 9

Форма: Водеща и подвижна буква със стабилна основа. Съставена е от три редуващи се черти - колебание между материята и съзнанието. Три прави - материалност. Вътрешните ъгли изразяват противоречието между идейното и конкретното.

Символика: Въплащава идеите за цикличност и алтернативни възможности. Израз на съзидателност, напрегнатост и еволюция на етапи. Символизира "закона за победа над трудностите". Числото на буквата отговаря на планетите Луна и Нептун. Асоциира се с IХ-та Аркана на Таро - "Отшелникът".

Тенденции: Инициалът И е знак за енергичен, ентусиазиран и практичен човек. Той се отличава с отворено съзнание, разбиране и общителност. Притежава интелектуални, аналитични, организаторски и/или артистични заложби. При подходящи условия и среда има възможност да развие и да приложи способностите си на високо ниво. Закъснения или ограничения в работата иосъществяването на личните цели.

Стойност 9 на буквата е показател за стремеж към самоусъвършенстване, утвърждаване и успешна реализация. По природа индивидът е трудолюбив, любопитен, откровен, всеотдаен и адаптивен. В личния и обществения живот се нуждае от повече свобода в действията и решенията. Прикрит романтизъм.

Негативен план: Показност, мнителност, импулсивност. Скрупули, повърхностност, склонност към възгордяване. Неовладени емоции, мекошавост, скрити слабости и противоречия.

Й Стойност 1/10

Форма: Изправена и стабилна буква, аналогична по графика на И. Запетайката в горната част ограничава отвореността й, въздействайки върху степента на приспособимост и индивидуализация, променяйки различните акценти и тенденции за развитие, заложени в буквата И.

Символика: Числената стойност 1 се свързва с архетипа на Слънцето, а 10 се асоциира с Х-та Аркана на Таро - "Колелото на Съдбата".

Тенденции: Като инициал на личното име Й е показател за силен, енергичен, независим и трудолюбив характер. Носителят на тази буква е жизнен, устойчив, упорит, практичен и материален човек. Притежава развит инстинкт за само-съхранение и чувство за притежание. По природа е недоверчив, разчита само на себе си и е склонен към интериоризация. В много случаи Й е знак за оригинални идеи, новаторски или изобретателски способности.

Стойността 10/1 на буквата отвежда към човек с присъщи самостоятелност, индивидуализъм, наблюдателност, предприемчивост и чувство за отговорност. Практичен усет, търговски, организаторски и посреднически заложби.   

Негативен план: Егоцентризъм, лицемерие, прикритост. Кариеризъм, безразсъдство, непостоянство. Докачливост, избухливост, агресивност, инат.

К Стойност 2/11

Форма: Триизмерна буква, съставена от три прави (устойчивост и сила) и три ъгъла (развитие, противоречия) и два обема (рецептивност). Енергия, получавана в три плана - духовен, материален и астрален. Стабилна основа. 

Символика: Интуитивна и съзидателна буква. "Означава противоречията, които съществуват в духовния свят. К е в началото на всяко движение". Като числова стойност 11/2 означава удвояване на енергията и символизира принципите "Аз и пак Аз" и “Всичко или нищо”. Асоциира се с ХI-та Аркана на Таро - "Силата".

Тенденции: Показател за силен, устойчив и самостоятелен характер. Инициал К отвежда към амбициозен и самокритичен човек с богата душевност, умеещ да пази тайна.

Присъщи са му качества като прозорливост интуиция, аналитични и реализаторски заложби, творчески или артистични дадености. Устойчивост, импулсивност, идеализъм. Способност за бързо възстановяване. При подходящи условия индивидът е в състояние да постигне известност и признание.

Житейската еволюция е белязана от върхове, спадове и необходимост от повече общуване и контакти. Характерно е влечението на индивида към обществената и духовната сфера и/или политиката. Необходимост от изразяване и повече свобода за изява. Понякога - късно утвърждаване и признание.

Негативен план: Склонност към манипулиране на околните. Завист, подозрителност, авторитаризъм. Скрупули, отмъстителност, жестокост.

Л  Стойност 3/12

Форма: Остра, затворена буква, наподобяваща пирамида. Посоката на двете прави и ъгълът между тях са знак за душевно богатство, вътрешно натрупване, издигане и амбиции. Стабилна основа.

Символика: Показва "Стремеж нагоре и слизане надолу". Олицетворява "Енергия, която излиза от един Божествен център". Асоциира се с ХII-та Аркана на Таро - "Обесеният", със значение на всеотдайност, саможертва и ново начало .

Тенденции: Инициал Л в личното име е присъщ за човек с независим, уравновесен и целенасочен характер, стремящ се към единство, успех и хармония в живота. Силно Его, лидерски или организационни качества. Индивидът се отличава с широк мироглед, естетизъм и стремеж към оригиналност. Отдаденост на хората, на цел или идеал. Комуникативност и затвореност в себе си. Възможности за обществено признание. Понякога - блокиране (в началото) на еволюцията; грешен избор на партньори или ориентация.

Числената стойност 12/3 на буквата е знак за социална активност, изпълнителност, трудолюбие и адаптивност. Наблюдателност, обмисленост, логика и индивидуализъм. Приемственост, конструктивизъм, предприемчивост и непоколебимост.

Негативен план: Максимализъм, силна критичност, завист, недоверие. Нетактичност, нерешителност, заядливост. Налагане, егоизъм, лицемерие. 

М Стойност 4/13

Форма: Двуизмерима буква, съставена от 4 симетрично разположени прави, придаващи сила и устойчивост, 3 ъгъла - развитие и сблъсъци. Стабилна основа.

Символика: Рецептивна и земна буква, оприличавана на мост между две нива - рационално и ирационално. "Означава материален свят и противоречията в него". Асоциира се с ХIII-та Аркана на Таро - "Смъртта", със значение на обрати и обновление.

Тенденции: Носителят на инициал М е човек с жизнен, енергичен и трудолюбив характер. Присъщи са му качества, като организираност, реализъм, възприемчивост, практичен усет и готовност да помага на хората. Склонен е към необмислени действия при постигане на целите, както и към нарушаване на установеното равновесие. Понякога - трудно изразяване на истинските чувства или способности.

Числената стойност 13/4 е показател за устойчивост, материализъм, съзнателност, всеотдайност и чувство за отговорност. Характерна привързаност към дома и семейните стойности. Изявена склонност към поемане на повече отговорности, отколкото могат да се изпълнят. Ефикасни действия, мотивирани от предвидливост, активност и стремеж към материална изгода.

Негативен план: Недоверчивост, ограниченост, груб материализъм. Налагане, противоречивост, маниакалност, предразсъдъци, инат.

Н  Стойност 5/14

Форма: Симетрично изградена буква, съставена от три прави - устойчивост и самосъхранение. Два обема /горен и долен/ - удвояване на енергията, натрупване и защитеност. Чертата по средата опосредства връзката между горното (духовно) и долното (материално) ниво. Стабилна основа.

Символика: Израз на "Закона за справяне и примиряване с противоречията в живота". Асоциира се с ХIV-та Аркана на Таро - "Умереността". 

Тенденции: Инициал Н е индикатор за енергичен, устойчив, независим и уравновесен характер. Човек с жизнена натура, социални мотивации и воля за успех. Стреми се към личностна реализация, придобивки, обществено признание и положение. Обикновено успява в търсенето и постигането на материално/душевно равновесие. Ментална (умствена), творческа активност и изобретателност. Добри възможности за реализация. Склонност към затваряне в себе си.

Числената стойност 14/5 е знак за широк мироглед, практичен усет, организаторски и/или изпълнителски качества. Присъщи качества - честност, индивидуализъм, справедливост, ентусиазъм и приспособимост. В обществото личността се откроява със своята гъвкавост, убедителност, деловитост, взискателност и въображение.

Негативен план: Повърхностност, натрапчивост, егоцентризъм. Показност, грандомания, лицемерие. Материални или здравословни проблеми.

О Стойност 6/15

Форма: Обемна и затворена буква на вътрешно натрупване, душевна еволюция и емоционална доминанта. Оприличава се с яйце с неговите предпазващи и самозахранващи функции. Нестабилна основа.

Символика: Олицетворява "завършен процес и благоприятни условия отвън". Символ на универсалната цикличност и постоянство. Представлява Егото на различни нива. Асоциира се с ХV-та Аркана на Таро - "Дяволът", със значение на задоволеност, пълнота и стремеж към успех на всяка цена.

Тенденции: Инициал О е показател за силен характер, богата душевност и усет за реалните стойности в живота. Характерни за индивида са стремеж към хармония и натрупване, привързаност към дома и семейството. Присъщи са му чувство за отговорност, умения за работа с деца и младежи. Практичен усет и нужда от идеал. Способност да се преодоляват проблемите и да се дава най-доброто от себе си.

Зад равновесието и идеализма на индивида често се крият вътрешни противоречия и необходимост от повече споделеност и любов. Способност на дълбоки чувства. Духовни и/или окултни интереси. Възможности за успешна реализация като съветник, социален служител, творец в науката или изкуствата.

Негативен план: Свръхчувствителност, задръжки, подозрителност, субективизъм. Непостоянство, максимализъм, зависимост. Демонстративност, ревност, нарцисизъм.

П Стойност 7/16

Форма: Изправена, затворена и устойчива буква със стабилна основа. Отворена долна страна - материална свързаност. Три прави - израз на сила, конкретност и ограничения (напречната права). Буквата наподобява врата към материалния свят или обърнат съд, от който "изтича лошата енергия".

Символика: Земна и умствена буква, знак за човек, който е затворил пътя си към небето, а е отворил пътя към земята". Стойността 7 (1+6) е израз на Его, насочено към избор и отговорности. Асоциира се с ХVI-та Аркана - "Кулата".

Тенденции: Начално П в личното име е индикатор за енергичен, дързък и непримирим човек с ясна мисъл и конкретни идеи. Той се отличава с независимост, последователност, аналитизъм и възприемчивост. Действията му са вътрешно мотивирани от материални цели и интереси, от взискателност и чувство за лично достойнство. Характерни общителност и богати идеи, но и склонност към затваряне в себе си и потайност.

Числената стойност 16/7 на инициала обикновено е показател за силна, устойчива и реалистична личност. В обществения живот се отличава със силно присъствие, лидерски, организационни заложби или стремежи. Еволюцията е белязана от търсения и възможности за израстване и обогатяване на различни нива.

Негативен план: Субективизъм, резервираност, прикритост. Отмъстителност, безкомпромисност, сарказъм. Силен инстинкт за притежание и чувство за непогрешимост.

Р Стойност 8/17

Форма: Изправена и статична буква с нестабилна основа. Правата е знак за устойчивост и твърдост, а кръгчето горе - за извисеност, духовно издигане, както и за изолираност и отдалечаване от житейските реалности.

Символика: "Буква на човешката активност и воля. Означава разумност, която носи светлина". Свързва се както с гениалност, така и с възможности за неуспехи или провал. Асоциира се със ХVII-та Аркана на Таро - "Звездата".

Тенденции: Инициал Р е показател за активно обществено-еволютивно развитие. Действеност, ини­ци­атив­ност, въображение, широк мироглед. Практичен (финансов/търговски) усет. Горд човек с борбен дух, неспокоен характер, високи цели и стремежи. Способност за вникване в същността на нещата. Воля, дързост и амбиции, които при подходящи условия и среда са добра основа за успешна реализация, признание и благополучие.

Стойност 17/8 на буквата отвежда към упорит, приспособим и великодушен човек с богата душевност. Нуждае се от повече сигурност, удобства и житейски комфорт. Лидерски или организаторски способности и възможности. Непредвидимост в действията, мотивирани най-често от материални цели и интереси. Благоприятни, понякога неочаквани еволютивни перспективи.

Негативен план: Мнителност, безкомпромисност, без­разсъдство. Високомерие, нетактичност, инат. Сблъсъци, ограничения, загуби, разочарования.

С Стойност 9/18

Форма: Отворена, подвижна, рецептивна и излъчваща буква. Нестабилна основа. Изразява спонтанност, напрегнатост, общителност и щедрост.

Символика: Насоченост към хората, бъдещето и удоволствията в живота. Съдържа женска енергия и се свързва с принципа за Регенерирането и Възпроизводството. Асоциира се с ХVIII Аркана на Таро - "Луната".

Тенденции: Инициал С е показател за чувствителен, общителен и социално-адаптивен човек с чувство за отговорност. Надарен е с толерантен, амбициозен и всеотдаен характер. Въпреки своята градивна енергия, повече или по малко изявена упоритост, индивидът е податлив на емоционалността, идеализма и вътрешните си противоречия. Присъщи са му вярата в илюзии и в нереални неща. В много случаи първо действа, а после обмисля решенията си.       

Стойност 18/9 издава склонност към надценяване и налагане на мнението си. Интуитивни (подсъзнателни) реакции, решения и директен израз. Характерен стремеж към равновесие, удобство, сигурност и благополучие. Творчески и организаторски способности, приложими в социалната и хуманитарната сфера, в литературата и изкуствата. Възможности за обществен успех и/или реална власт.

Негативен план: Свръхидеализъм, проблемна чувствителност, капризи, податливост на влияния. Предразсъдъци, задръжки, отмъстителност, омраза.

Т Стойност 1/19

Форма: Изправена и напрегната буква, съставена от две прави - твърдост, устойчивост и амбиции. Два ъгъла - ограничения, противоречия, блокиране. Хоризонталната черта уравновесява буквата, но е знак и за препятствия, независещи от личната воля .

Символика: Символ на кръста, саможертвата и справедливостта. "Представлява две велики движения в света: в материалния и в духовния свят". Олицетворява Егото, изправено срещу външния свят. Асоциира се с ХХ-та Аркана на Таро - "Страшният съд".

Тенденции: Инициалът на личното име отвежда към човек с гъвкав, градивен и независим характер. Личността е надарена с импровизаторски, новаторски, творчески или артистични заложби. Отличава се с наблюдателност, любопитство и въображение, с повече или по-малко изразен идеализъм. Обича да работи самостоятелно, като се стреми към справедливост и стабилност.

Стойност 19/1 на буквата отвежда към човек, нуждаещ се от повече свобода и жизнено пространство. Неговата решителност и ентусиазъм често се редуват със скептицизъм, нерешителност и недоверие. Характерни прояви на нетактичност в личните отношения. Личната еволюция обикновено е свързана с доста трудности и ограничения, независещи от избора и волята. Понякога - важна за индивида географска промяна

Негативен план: Свръхчувствителност, емоционалност, агресивност, егоцентризъм. Повърхностност, непредсказуе-мост, ревност, безразсъдство. Несъобразяване с възможностите

У      Стойност 2/20

Форма: Симетрична и подвижна буква с нестабилна основа. Наклоненост надясно - насоченост към хората и бъдещето. "Опашката" долу наляво – приемственост и свързаност с миналото. Буквата наподобява антена - отворена към небето и духовния свят.

Символика: "Означава мисловен процес и разумно схващане на нещата". Асоциира се с II-ра и ХХ-та Аркани на Таро - "Папесата" и "Страшният съд" със смисъл на възраждане, духовно пречистване и израстване.

Тенденции: Буквата У почти не се среща като инициал на българско лично име. Тя обикновено е знак за чувствителност, възприемчивост и въображение. Индивидът се отличава със социална съвместимост и приспособимост. Присъщи са му качества, като човеколюбие, търпение, толерантност и интуиция. Съзидателни/творчески способности, аналитичен усет и стремеж към равновесие. Чувство за мярка, разбиране и умение за изслушване. Духовно богатство и широк мироглед. Превратности, внезапни промени, нови възможности.

Стойността 20/2 на буквата е знак за обществена ориентация на целите, както и за добри перспективи за интелектуално развитие. Възможности за успешна реализация в сферата на социалните дейности, медицината, образованието и др.   

Негативен план: Свръхчувствителност, нерешителност, уязвимост. Подчиненост, пасивност, бягство от реалността.

Ф    Стойност 3/21

Форма: Напрегната, обемна и затворена буква. Обърната към себе, разделена на две равни части. Кръгът изразява пълнота, вътрешно натрупване и обща еволюция. Правата, която го разделя представлява Егото и създаваните от него препятствия или равновесие.

Символика: Мисловна и привличаща буква със силна вътрешна енергия. Олицетворява Егото, разделено на две. Затвореността често я прави трудно разбираема за околните. Асоциира се с ХХI-ва Аркана на Таро - "Светът".

Тенденции: Инициал Ф е индикатор за съзидателност, творческо-професионална оригиналност и високи амбиции. Носителите на тази начална буква на личното име обикновено са хора с богата душевност, склонни към затваряне в себе си. Те са наблюдателни, двойствени, магнетични и вътрешно противоречиви личности. Отличават се с възприемчив, гъвкав и независим характер. Потребност да бъдат в центъра на вниманието.     

Стойността 21/3 на буквата е характерна за човек с двойствено Его, стремящ се към материална задоволеност, хармония и съвършенство. Действията му са мотивирани от обществена и/или интелектуална насоченост на целите и интересите. Характерни са възможностите за успешна реализация в бизнес, медии, реклама, творчески дейности и др.   

Негативен план: Двойственост, нестабилност, скрити слабости и противоречия. Недоверие, пресметливост, самокритичност, чувство за изключителност.

Х Стойност 4/22

Форма: Две симетрично пресичащи се линии, определящи отвореност и възприемчивост. Двете цели прави са знак за устойчивост и материалност. Четирите половини на правите – противоречия. Буква, получаваща и преработваща информация от 4 посоки. Стабилна основа.

Символика: "Символ на два противоположни свята - физически и духовен". Кръстопът на физическото и менталното начало, на тайните на непознатото и тяхното разкриване. Асоциира се с Аркана ХХІІ на Таро - "Лудият".

Тенденции: Инициал Х на личното име е показател за устойчивост и конструктивизъм, за духовна и материална еволюция на индивида. Високи амбиции, зависимост, самоанализи. Човек еднакво отворен, както към миналото, така и към бъдещето. Отличава се със съзнателност, организираност, приспособимост, честност и откритост в отношенията.

Стойността 22/4 на буквата отвежда към социална реализация, способности за заемане на отговорни длъжности или за международна ориентация - в зависимост от волята, факторите и нивото на приспособимост. Ангажиментите и личния избор са белязани от обективност, директност и прямота. Потребност от истина и познание. Алтернативни възможности - за добро или лошо. Стремеж към успех със собствени сили. 

Негативен план: Съмнения, двойственост, противоречия. Склонност към деспотизъм спрямо близките. Мнителност, скрупули, песимизъм, затваряне в себе си.

Ц Стойност 5/23

Форма: Буква, наподобяваща резервоар, изпълнен с материална и духовна енергия. Отвореност горе – знак за възприемчивост и стремеж да се излезе от ограниченията. Три прави - сила и устойчивост. Чертичката долу - подтискане на емоционалните пориви и спонтанност.

Символика: Физическа, рецептивна и трудна за житейско усвояване буква. Ограничения, затвореност, душевно богатство. Асоциира се ХХIII-та малка Аркана на Таро - "Крал на Жезлите".

Тенденции: Инициал Ц е показател за жизнен, устойчив, възприемчив и приспособим човек. В повечето случаи той е склонен към интериоризация (затваряне в себе си) и потискане на естествените си пориви и желания. Това е свързано със скрито напрежение, с натрупване на вътрешна енергия и негативни емоции. Чувствителност и склонност към необмислени или инфантилни прояви. Земни, материални цели и любов към живота. Практичен и търговски усет.

Стойността 23/5 на буквата е израз на съзидателна активност и стремеж към движение. Убедителност, логика, трудолюбие. Добросъвестност, дружелюбие, честност. Характерна любознателност и необходимост от повече свобода в действията и решенията. Лидерски стремежи или претенции.

Негативен план: Ограничения и трудно постигане на целите. Нетактичност, показност, егоцентризъм. Отмъстителност, непостоянство, авантюризъм, инат.

Ч Стойност 6/24

Форма: Отворена буква с нестабилна основа. Наподобява чаша, горната част на която събира влиянията на астралния свят. Долната осъществява връзката с материалната действителност.

Символика: Кармична буква, олицетворяваща "сила да премахнеш известни мъчнотии". Асоциира се с ХХIV-та малка Аркана на Таро - "Кралица на Жезлите"

Тенденции: Инициал Ч на името е показател за наблюдателен и приспособим човек с организаторски или посреднически качества. Той се отличава с изпълнителност, професионална всеотдайност и силна привързаност към дома и близките хора. Изразен инстинкт за притежание и променливи настроения

Стойност 6/24 на буквата изразява естетизъм, творческо или артистично въображение и интелект. Присъщи за личността са нейната добронамереност, методичност и настойчивост в действията. Тя е взискателна, обича да се налага и преследва високи цели. Обикновено е надарена с практичен усет и тър-говски афинитет. Добри възможности има за реализация в колективни дейности и бизнес, в социалната или хуманитарната сфера. Важно значение или подкрепа от страна на майка или жена. Чувство за принадлежност към цялото.

Негативен план: Неустойчивост, мързел, задръжки, лицемерие, надменност. Свръхчувствителност, докачливост, натрапчивост, песимизъм.

Ш Стойност 7

Форма: Съставена от две части, наподобяващи двоен резервоар, изпълнен с голяма вътрешна енергия, разделена на две. Буква, изградена от 4 прави - устойчивост и твърдост. Отворена отгоре - възприемчивост. Стабилна основа.

Символика: Физическа буква, олицетворяваща избора между две посоки. "Означава материалния свят и любов към себе си". Асоциира се с ХХV-та малка Аркана на Таро - "Рицар на Жезлите".

Тенденции: Като първа буква в името, Ш е показател за устойчивост, праволинейност, реализъм и материализъм. Отвежда към решителен, дързък, непоколебим, уверен в себе си човек. Непредвидим и способен е както на най-доброто, така и на най-лошото. Носителят на тази буква се стреми към личностно развитие, духовно усъвършенстване и естетизъм. Има възможности за добра реализация в области като спорт, туризъм, шоу-бизнес, сценични изкуства и др. Посреднически умения и чувство за хумор.   

Числената вибрация 25/7 на буквата е индикатор за ясна мисъл, лично достойнство, приспособимост, нетрадиционни цели или интереси. Действията обикновено са мотивирани от обмислени решения, непримиримост и лични амбиции. Понякога - склонност към повърхностни или съмнителни начинания.   

Негативен план: Егоизъм, ограниченост, непостоянство. Нерешителност, нетактичност, надменност. Вътрешни раздвоения и противоречия.

Щ  Стойност 8/26

Форма: Аналогична на Щ, като чертицата отдолу подчертава нейната материалност, възприемчивост и склонност към потискане на естествената спонтанност. Стабилна основа.

Символика: "Израз на Сила - Закон на разумността". Асоциира се с ХХVI-та малка Аркана на Таро - "Паж на Жезлите".

Тенденции: Като инициал на личното име Щ е показател за човек със стабилен и целенасочен характер. Отличава се с воля, усърдие, постоянство и лоялност. Чувство за принадлежност и притежание. Възприемчивост и вътрешно богатство. Буквата е знак за борбеност, трудолюбие и жизнена активност. Обмисленост на действията и решенията. Склонност към теоритизиране. Избор и ориентация - често свързани или предопределени от заобикалящата среда и реалности.

Стойност 26/8 на буквата изразява самостоятелност, лидерски способности, ръководни стремежи, щедрост и великодушие. Отвежда към селективен, съзнателен и приспособим човек, воден от материални цели и амбиции. Има възможности за успешна реализация в области като обучение, музика, изкуства, хуманитарни науки, дребен/среден бизнес и др.

Негативен план: Авторитаризъм, безкомпромисност, грандомания. Нерешителност, материална нестабилност, здравословни проблеми.

Ъ Стойност 9/27

Ь Стойност 1/28

 

Ю Стойност 2/29

Форма: Стабилна и симетрична буква, съставена от три части. Кръгът ( О ) олицетворява завършеност и пълнота. Вертикалната права - твърдост и материална устойчивост. Малката чертичка поддържа равновесието.

Символика: Олицетворява "мярката, с която се познава любовта". Асоциира се с ХХIХ-та малка Аркана на Таро - "Тройка Жезли".

Тенденции: Инициал Ю е показател за уравновесеност, спокойствие, организираност и предприемчивост. Отвежда към предпазлив и обществено съвместим човек, стремящ се към движение и личностно развитие. Надарен е с практичен усет, изобретателност и търговски заложби с възможност за успешното им приложение в живота. Целите и стремежите обикновено са характеризират с материална насоченост и съобразяване с реалностите. Еволюция на приливи и отливи. Понякога - развитие в постоянно очакване, подчиненост или емоционална зависимост. При недооценяване на качествата - склонност към песимизъм, депресия и затваряне в себе си. Способност за саможертва.

Стойност 29/2 на буквата е знак за богата душевност, обмисленост, сетивност, естетизъм и възприемчивост. Индивидът се отличава с трудолюбие, общителност, изпълнителност и толерантност. Скрита или изявена чувствителност и емоционалност.

Негативен план: Подозрителност, задръжки, колебания, пасивност. Ревност, враждебност, бягство от реалността. Разрушително вътрешно напрежение.

Я Стойност 3/30

Форма: Балансирана буква със стабилна основа. Две прави - твърдост, устойчивост, самосъхранение. Кръгчето горе - вътрешна/интелектуална концентрация, издигане. Духовното (горната част) в служба на материално-конкретното (долната част).

Символика: Умствена буква, олицетворяваща "Състояние на бременност. За да се роди нещо се минава през големи мъчнотии и противоречия". Асоциира се с ХХХ-та малка Аркана на Таро - "Четворка Жезли".

Тенденции: Инициалът е показател за независим, общителен, енергичен и амбициозен характер. Буквата Я е знак за уравновесен, наблюдателен и уверен в себе си човек, работещ за пълноценната си реализация. Той се отличава с аналитичен ум, убедителност, приспособимост и трудолюбие. Стреми се към удобства, задоволеност и обща хармония. Обикновено се ползва от добри възможности и улеснения в живота. Присъщи са му взискателност и естетичен усет. Бракът и семейството са важна предпоставка за личностното равновесие, житейското развитие и приложение на способностите.

Стойност 30/3 на буквата е знак за гъвкавост, воля и оптимизъм. Чувство за собствено достойнство. Необходимост от повече свобода в действията и решенията. Склонност към налагане и поемане на обмислени рискове. Умение за успешни социални контакти и отношения.

Негативен план: Непостоянство, ревност, завист, лицемерие. Противоречивост, показност, чувство за превъзходство.

* Морфопсихология – междинна наука между психология и морфология, занимаваща се с изследване на съответствията между психологиата, типовете хора и техните морфологически доминанти; понятието е познато от 1950 г.

КАКВО ПОКАЗВАТ ЧИСЛАТА НА НАШИТЕ СЛАБОСТИ    Възпитанието, нормите на поведение в обществото и ...

КАКВО ПОКАЗВАТ ЧИСЛАТА НА НАШИТЕ СЛАБОСТИ 

       Възпитанието, нормите на поведение в обществото и силата на обстоятелствата са причина човек да подтиска редица свои положителни и отрицателни качества. В резултат на това той често реагира с неочаквано или неадекватно за околните държание. Ето защо предварителното познаване на нашите слаби страни (за тях понякога едва ли си даваме сметка) би ни предпазило от редица неприятни последици.

Всяка Слабост представлява някакво смущение, енергиен възел, който по определен начин нарушава душевното равновесие на индивида. В нумерологичен аспект нейните проявления, съдържание и значение са постоянен индикатор за повишено внимание. Благодарение на опита и осъзнаването на своите слабости човек по-лесно би съумял да ги преодолее, да възстанови равновесието, да развие по-пълноценно потенциалните си възможности. Нумерологичните Слабости бележат индивида от неговото детство и в зависимост от периода и възрастта той изживява по различен начин някои от посочените смущения. Те са свързани с конкретни проявления, предизвикателства и проблеми в ежедневието и материалния живот.

Интерпретацията на Слабостите обхваща няколко възможности (в причинно-следствен, характерологичен и психосоциален аспект), които могат да се разглеждат както единично, така и в тяхната цялост. В определени случаи само някои от посочените проявления са от решителна важност за развитието на личността.

В житейския път на всеки човек съществуват три типа Слабости - една Основна и две Второстепенни.

Изчисляване:

СЛАБОСТ I: Нейното значение е Второстепенно, а влиянието й се проявява от раждането до 40-годишна възраст. Денят и Месецът на раждане се привеждат до едноцифрени стойности и от по-голямото се вади по-малкото число.

СЛАБОСТ II: Значението й също е Второстепенно, а влиянието й се проявява от 40 години до края на живота. Денят и Годината на раждане се привеждат до едно-цифрени стойности и от по-голямото се вади по-малкото число.

СЛАБОСТ III: Значението й е Основно, бележи целия живот и е от най-голямо значение за индивида. Представлява разликата от числата на Слабости І и ІІ.

Забележка 1: Ако числото на някоя от Слабостите е 0, тогава трябва да се разгледат по внимателно стойностите, от които то е получено. Така например, ако Слабост III е равна на нула, интерес представлява числото, еднакво за двете Слабости. От друга страна, Нулевата стойност означава, че са налице всички условия да се преодолят препятствията; личността, а не обстоятелствата трябва да намерят верният изход от своите проблеми.

Забележка 2: Човек с нулева стойност на Основната Слабост през целия си живот е под влияние на второстепенната Слабост, с добри възможности за личен избор и преодоляване на проблемите си.

Пример 1: Дата на раждане 25 май 1966 .

Ден                    25 [ 2 + 5 ] Þ                                    [ 7 ]

Месец  май        5              Þ                                      [ 5 ]

Година          1966 [ 1 + 9 + 6 + 6 = 22 = 2 + 2 ] Þ        [ 4 ]

Þ Слабост I     Þ 7 - 5 = 2  Второстепенна

Þ Слабост II     Þ 7 - 4 = 3  Второстепенна

Þ Слабост III    Þ 3 - 2 = 1  О с н о в н а

 

Пример 2: Дата на раждане 5 май 1965 г.

Ден                      5    Þ                                              [ 5 ]

Месец                5    Þ                                                 [ 5 ]

Година        1965 [ 1 + 9 + 6 + 5 = 21 = 2+1 ] Þ             [ 3 ]

Þ Слабост I     Þ 5 - 5 = 0  Второстепенна

Þ Слабост II     Þ 5 - 3 = 2  Второстепенна

Þ Слабост III    Þ 2 - 0 = 2  О с н о в н а

В случай като този, когато Слабост I няма изразена стойност, се отделя по-голямо внимание на Основната Слабост.

 

Пример 3: Дата на раждане 2 май 1967 г.

Ден                  2  Þ                                                  [ 2 ]

Месец            5    Þ                                                  [ 5 ]

Година      1967 [ 1 + 9 + 6 + 7 = 23 = 2 + 3 ] Þ             [ 5 ]

Þ Слабост I     Þ 5 - 2 = 3  Второстепенна

Þ Слабост II     Þ 5 - 2 = 3  Второстепенна

Þ Слабост III    Þ 3 - 3 = 0  О с н о в н а

 

                     ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА СЛАБОСТИТЕ

С Л А БО С Т    1

Тази слабост е показателна с трудности и смущения, свързани с личното Его, с проблеми по намирането на собствено място в живота и с такива по индивидуализацията и социалната и/или професионалната реализация.

При наличие на идентификация с бащата, човек трябва да се освободи от тази прилика и влияние с цел по-доброто самоутвърждаване, добиване на повече увереност в себе си и изграждане като самостоятелна личност.

Присъщи за Слабост 1 са безпокойството, противоречивостта в мислите, действията и емоциите. Скрупули и предразсъдъци по отношение на другите. Инертност или нетърпение и агресивност, които впоследствие с ефекта на “бумеранг” се връщат при индивида. Импулсивност, егоизъм, авторитаризъм и склонност към необуздани реакции.

В много случаи характерни за тази Слабост са прояви на някои от формите на: Параноя, Мегаломания, Садизъм, Мазохизъм или Комплекс на по-малкия в семейството /Виж обясненията на Комплексите/.

Здравословни проблеми: Свързани с главата, с психологичски проблеми, безсъние, артериално кръвно налягане и др.

С Л А Б О С Т    2

Характеризира се със свръхчувствителност, податливост на въздействие, нерешитеност и понижена жизнена активност. Не е за пренебрегване и възможността за присъствие на постоянен източник на душевни терзания, недоверие и дълбоко спотаена неудовлетвореност. Всичко това води до: тежко изживяване на разочарованията, съпроводено със затваряне в себе си; противоречиви пориви и стремежи; подтискане на чувствата и емоциите; постоянни колебания; проблеми с партньора или колегите; принудителна подчиненост.

Необходимост от повече нежност, разбиране и доверие. Постоянно търсене на истинската любов и подсъзнателно отблъскване на всякакви опити за по-трайна връзка. Недоверие и комплекси, създаващи опасност от блокиране на личната еволюция.

Като една от основните причини за Слабост 2 може да бъде силното физическо или духовно присъствие на единия от родителите (най-често майката), от чието влияние трудно може да се излезе. Последица от това е чувството на непоносимост или неприязън към другия родител. Това прави много трудно търсенето на семейна помощ и подкрепа в случай на нужда. В този случай е наложително възстановяването на баланса в отношенията с близките, а в обществото индивидът предпазливо да избира приятели и партньори.

Присъщи за Слабост 2 са проявите на някои форми на комплексите за Отхвърленост, за Изоставеност или Стремеж към Близост.

Здравословни проблеми: Свързани със заболявания на нервната система, бъбреците, стомаха, спазмофилия и др.

С Л А Б О С Т    3

Намира отражение в една трудна личностна реализация, белязана от прегради и закъснения на различни нива. Те отвеждат най-често към проблеми по изразяването и изявата на една оригинална душевност, съзидателност и идеи. Причините обикновено са свързани с несъответствие между личностните качества и степента на образованост, с недооценяването на способностите или с професионалната квалификация.

Последствията се проявяват в: неестествено, екстравагантно или твърде критично държание: себераздаване и разпиляване на енергията в незначителни дейности или случайни контакти; илюзии и емоционална незрелост; непълноценни взаимоотношения, проблеми с изразяването и постоянна напрегнатост.

При Слабост 3 призванието на личността обикновено е да се занимава с творческа или с хуманитарна работа - наука, литература, музика, художествено и приложно изкуство и др. Тя трябва да е по-внимателна и предпазлива в поведението си, да се стреми към повече социални контакти с интересни хора, да не се смята за неудачник или отхвърлена от обществото.

За Слабост 3 са характерни прояви на някои от формите на Нарцисизъм, Комплекс от Разминаване с призванието, Каинов комплекс или Комплекс на по-малкия в семейството.

Здравословни проблеми: Свързани със заболявания на гърлото (базедова болест), черния дроб и др.

С Л А Б О С Т  4

Тази Слабост е показател за трудности при индивидуализацията и самоопределението на индивида, водещи до обезкуражаване и инертност. При нея са характерни постоянни проблеми в реализацията - в работата, в материалната и във финансовата сфера.

Присъщи за тази слабост са инертността, пасивността и сравнително бавното изграждане на характера. Характерен за Слабост 4 е упоритият стремеж към живот по собствени, търпеливо формирани възгледи и критерии. За личността е най-добре да се занимава с дейности, които отговарят на нейните способности, заложби и интереси. За нея е необходимо да не се затваря в “черупката си” и да потъва в рутината, а да се отвори повече към външния свят.

Слабост 4 като цяло отвежда към наследствеността, към семейството, възпитанието или образованието, към една обстановка на несигурност или задушаване на индивидуалността вследствие на свръхпокровителско отношение. Такъв може да бъде случаят с конфликтни родители, които постоянно се карат, или с такива, които обичат да говорят за своите несполуки и безпаричие, за чужди и свои нещастия и трагедии. Изплашеното дете, в своя естествен стремеж към сигурност и спокойствие, заживява в напрежение, тревога и безпричинен страх. Противоречивите мнения и съвети на близките също пораждат дезориентация по отношение на необходимите за еволюцията на младата личност отправни точки в живота.

Характерни за Слабост 4 са проявите на Комплекс за Вина.

Здравословни проблеми: Свързани със заболявания на костната система, кожата, зъбите, кръвообращението и др.

С Л А Б О С Т    5

Тази Слабост се характеризира с нетърпение, импулсивност, склонност към крайности и неутолим стремеж към промени. Личността е твърде нестабилна, готова да поема неоправдани рискове, криещи опасност от значителни загуби. Силното влечение към удоволствията в живота, лекомислието, подигравателното отношение и подминаването на детайлите са отворена врата към крайности от всякакъв род.

Характерни за Слабост 5 са голямата словоохотливост или затвореност и потайност, вследствие на разпуснатост в детството или на прекалена строгост и забрани в семейството; трудно извоювана независимост; надценяване, непредпазливост и прибързаност в действията.

При Слабост 5 личността е необходимо да влага поне минимум предпазливост във всичко, поради риска от непредвидими, а понякога и тежки последствия. Тя трябва да осмисли своята свобода и да канализира енергията си в една посока, а не да се разпилява в множество често непотребни неща.

Типични за Слабост 5 са проявите на някои форми на Каиновия комплекс. 

Здравословни проблеми: Свързани със заболявания на храносмилателната система, гръдния кош, сексуалността. Напрежение и вътрешно безпокойство.

С Л А Б О С Т    6

Показателна е с повишена, понякога необоснована взискателност, максимализъм и чувствителност на теми като "красота”, “хармония” и “семейство". Индивидът се стреми към спокоен и уреден живот, отговарящ на едни твърде високи изисквания. Типични са неговите емоционални раздвоения на базата симпатия-антипатия, добро-лошо, грозно-красиво.

Характерни за Слабост 2 са безкомпромисността и развития инстинкт за притежание, особено по отношение на дома, близките и семейството. Присъщи за личността са нейния стремеж към налагане и желание за привличане на вниманието, в очакване да бъдат оценени личните качества и достойнства.

При Слабост 6 обикновено в детството си личността е била обект на предпочитание или на определено отношение от страна на един от родителите. В много случаи тя е страдала от чувство за "задушаване" в домашната среда. Впоследствие обаче, в новото си семейство, тя ще проявява идентична насоченост и поведение към едно от децата си и към близките.

Слабост 6 предполага много трудности и препятствия по пътя към мечтаното щастие и хармония. Това налага по-голяма стабилност и равновесие в сферата на емоциите и във взаимоотношенията с околните.

Характерни за Слабост 6 са проявите на Нарцисизъм.

Здравословни проблеми: Свързани със заболявания на гръбначния стълб, хронически или гинекологически проблеми.

С Л А Б О С Т    7

Тази Слабост се характеризира с нерешителност и с понижена приспособимост, с потайност и изолираност под различна форма. Индивидът се чувства различен от другите, затваря се в себе си и в своите комплекси, трудно изразява истинските си чувства и емоции. Присъщи са му качества като взискателност, самокритичност и трудно изразяване на чувствата и емоциите. Поведението и външния му вид издават гордост и примирение.

Слабост 2 е белязана от забавяния и трудности в реализацията на една оригинална душевност. Личността среща проблеми от материален и/или емоционален характер, които затрудняват избора на най-правилния път в живота, ограничават силата на волята и добрите й намерения.

При тази Слабост човек трябва да излезе от своята затвореност, да не бъде толкова взискателен, критичен и безпощаден - както към собствените си грешки, така и към недостатъците на другите. Не по-малко важно е личността да се научи да вярва повече в себе и в своите способности. Добре е тя да се насочи към дейности и реализация в духовната сфера или в специализирани области, които биха й помогнали да преодолее личните си проблеми и да се наложи успешно в живота.

Изразеният комплекс за Малоценност при Слабост 7, макар и прикрит, най-често е следствие от неуреден проблем, отвеждащ към детството.

Здравословни проблеми: Свързани със заболявания на жлезите с вътрешна секреция. Физическа или психическа слабост. Склонност към депресии и др.

С Л А Б О С Т    8

Показателна е с големи, нереалистични амбиции, властолюбие и стремеж към върховенство. Финасови и материални проблеми, засилен интерес и влечение към парите - понякога с цената на всичко. Склонност към драматизиране на нещата. Липса на достатъчно гъвкавост или нетолерантност в отношенията с другите.

Слабост 8 е белязана със сблъсъци, с много препятствия и прегради в житейския път. За нея са характерни: предизвикателства, проблеми и разочарования; грешки в подхода, в партньорствата, в действията и заключенията с негативни последствия в личния и материални живот. При тази Слабост трябва да се знае, че твърде нетактичното или суровото поведение на индивида може да доведе до трудности и неприятни последици на материално ниво или в кариерата. Нереалните амбиции от друга страна, както и жаждата за лична власт или нечестните начинания биха довели до падение и разруха.                     

В случай на развит комплекс за Малоценност за личността би била присъща липсата на стремежи и амбиции. При Слабост 8 понякога са характерни и проявите на садистични или мазохистични наклонности.       

Възможни здравословни проблеми: Свързани със заболявания на храносмилателната система (нередовно хранене или склонност към затлъстяване). Блокирана или ограничена сексуалност.

 

 

КАКВО ПОКАЗВАТ ЧИСЛАТА НА ГОДИШНАТА ВИБРАЦИЯ НА ВЪЗРАСТТАГОДИШНА ВИБРАЦИЯ НА ВЪЗРАСТТА    ...

КАКВО ПОКАЗВАТ ЧИСЛАТА НА ГОДИШНАТА ВИБРАЦИЯ НА ВЪЗРАСТТА

ГОДИШНА ВИБРАЦИЯ НА ВЪЗРАСТТА

       Смисълът на този показател допълва общото значение на Личната година, продължаваща от 01 януари до 31 декември. За разлика от нея, годишната Вибрация на Възрастта продължава от рожден ден до рожден ден и дава основните акценти в периода между две рождени години. При съставянето на годишен нумерологичен хороскоп (Нумероскоп) влиянието на Личната година се разглежда заедно с Вибрацията на Възрастта.

Пример: Ако сте родени на 25.05.1966 г., то в периода от 25.05.2008 г. до 25.05.2009 г. възрастта ви е 42 години, а нейната Вибрация е 7 (виж таблицата).

 

ТАБЛИЦА НА ВИБРАЦИИТЕ НА ВЪЗРАСТТА

Вибрация ВЪЗРАСТ в  н а в ъ р ш е н и  г о д и н и

1

0–1

12–13

24–25

36–37

48–49

60–61

72–73

2

1–2

13–14

25–26

37–38

49–50

61–62

73–74

3

2–3

14–15

26–27

38–39

50–51

62–63

74–75

4

3–4

15–16

27–28

39–40

51–52

63–64

75–76

5

4–5

16–17

28–29

40–41

52–53

64–65

76–77

6

5–6

17–18

29–30

41–42

53–54

65–66

77–78

7

6–7

18–19

30–31

42–43

54–55

66–67

78–79

8

7–8

19–20

31–32

43–44

55–56

67–68

79–80

9

8–9

20–21

32–33

44–45

56–57

68–69

80–81

10

9–10

21–22

33–34

45–46

57–58

69–70

81–82

11

10–11

22–23

34–35

46–47

58–59

70–71

82–83

12

11–12

23–24

35–36

47–48

59–60

71–72

83–84

              ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА ВИБРАЦИИТЕ НА ВЪЗРАСТТА

 

1. Ново начало или посока на развитие. Нова ориентация и

реализация на цели, дейности, ангажименти, проекти. 

Перспектива за добра промяна свързана с нещо ново.

Нови възможности за еволюция във вид на предложения, поемане на отговорности, възникване на нови условия и/или отношения.

При безработните - възможност за започване на работа.

Благоприятен период за осъществяване на лични и/или профе­­ - сионални цели, амбиции, инициативи.

2.  Период, белязан от повече или по-малко пасивност,

нап­режение, страсти, емоции.

Неприятности вслед­­ствие на междуличностни проблеми, на тайни взаимоотношения или скрита интимна връзка.

Доминиращо значение на приходите и финансовото положение.

Семеен живот, майчинство, бременност, раждане или зараждане на нещо ново.

Грижи за здравето.

3. Период с доминиращо значение на социалните/професионал­ни

контакти и семейни взаимоотношения.

Бързо приключване на работа, сделка, проект.

Социална активност, срещи, пътувания, съдружие.

Съзидателни, творчески дейности или занимания.

Външна помощ, солидарност, подкрепа или съдействие.

Нарастване на материалното благосъстояние

Възможности за успех и личен напредък.

4. Година на материален живот, на бизнес и делова работа.

Доминиращо значение на дома и семейството.

Добро развитие на ниво работа, професия и кариера.

Съдействие или външна подкрепа.

Осъществяване на идея или проект.

Печеливша сделка, договор, споразумение (изра­зена тенденция при Лични години 1 или 8).

Промяна в личното или общественото положение.

5. Приятни моменти и обмисляне на нови цели и идеи.

Дейности, интереси, занимания с интелектуална, творческа или   

артистична насоченост.

Заемане на нова позиция или положение.

Майчинство, деца, раждане или зараждане на нещо ново.

Социални/интимни връзки и отношения. Под­писване на договор. Протекция, разбирателство, доверие.

Фактор или контакти с чужбина, лично или служебно далечно пътуване.

6. Благоприятен период за уреждане на материални въпроси,

финансови операции и приходи.

Доминиращо значение на работата и здравето, които могат да станат причина за неприятности.

Неочаквани придобивки от договор, пе­чалба, наследство, игри и др. Обществени, служебни или здравословни ограничения/проблеми. Междуличностни конфликти или недоразумения.

Личен избор. Материална или духовна саможертва.

7. Преобладаващо значение на дома, семейството, партньора,

личните и обществени отношения. Постигане на цели.

Преодоляване на ограничения или социална враждебност.

Договор, обединение, пътувания или пътешествие.

Възможности за:

        - Сантиментална/интимна връзка (тенденция изразена при Лична година 5);

          - Сключване на брак или важен договор (тенденция изразена при Лична година 6);

          - Край на брак, на лични/роднински или социални взаимоотно-

­шения (тенденция особено изразена при Лична година 9).

 

8. Материални, финансови или здравословни неприятности и

ограничения.

Режим, диета, медицински прегледи.

Усилия, задължения, интензивна работа.

Договор, сделка, споразумение, съвместна работа.

Духовна или физическа загуба на близък човек.

Брак или съдружие, развод или /временна/ раздяла.

Неочаквани финансови постъпления и възможност за постигане на равновесие.

9. Период на бавно общо развитие и духовно израстване. 

Самоусъвършенстване, бягство от действителността, затваряне в себе си.

Пътувания, фактор, договор или контакти с друг град/чужбина. Материални, административни или юридически проблеми и

ограничения.

Интимни/семейни отношения.

Благоприятен период за бре­менност и майчинство.

10. Период с преобладаващо значение на общественото и

професионалното положение.

Сделка или споразумение относно постъпления, придобивка или недвижим имот.

Промяна в личния статус или ситуацията.

Работа, фактори или отношения с администрация или обществени

институции.

Проблеми в дома и семейството.

11. Период с преобладаващо значение на новостите, контактите и

общуването.

Улеснения, външна помощ или съдействие. Преодолени трудности. Постигане на материално/финансово равновесие.

Напредък, задоволени надежди, проекти за бъдещето.

Отношения с близки или роднини (родители, братя, сестри, близки).

12. Период на материални, финансови, духовни грижи и

ограничения. Понижена активност, забавяния, отсрочки, равносметка. Здравословни проблеми.

Възможности за ново развитие на обстоятелствата.

Опасност от ма­териална или физическа загуба (работа, близък). Отношения на различни нива с административни или социални институции - община, организации, болница, съд и др.

 

 

КАКВО ПОКАЗВА ЧИСЛОТО НА ПРЕХОДНИЯ АСТРОДОМ             ЧИСЛО НА АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ    ...

КАКВО ПОКАЗВА ЧИСЛОТО НА ПРЕХОДНИЯ АСТРОДОМ                        

ЧИСЛО НА АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ

              Астрологичните Домове са разположени в Зодиака и съответстват на позицията на звездите над определена географска област в момента на нашето раждане. Всеки Дом определя основна сфера на човешкото битие, давайки представа за множество външни и вътрешни обстоятелства, свързани с характера, живота и съдбата на индивида. Всяка от планетите на Слънчевата система проявява своето пълно влияние, когато се намира в определен Астрологичен Дом. И докато Зодиакалните знаци са показател за определени черти на характера, то значението и влиянието на Астрологичните Домове се отнасят до ситуациите, факторите, условията и тенденциите, свързани с определени обстоятелства и събития.

АСТРОЛОГИЧНИТЕ ДОМОВЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ВЪЗРАСТИ

За да откриете под влиянието на кой преходен Астрологичен Дом се намирате през определена година ви е необходима само възрастта в интересуващия ви период и съпоставянето й в таблицата. Въздействието на Дома се простира от рождената дата до следващата такава. Както забелязвате, Домовете са разположени обратно на часовниковата стрелка, а срещу всеки преходен Дом стои съответно неговия противоположен. Така например, ако приемем, че Преходния Дом показва конкретното изражение на обстоятелства и събития, то Противоположния му Дом съдържа информация за причините и техния скрит смисъл.

Прех. Дом

Месец

  Възраст на индивида

 

Против. Дом

I

 

0

12

24

36

48

60

72

84

VII

XII

 

1

13

25

37

49

61

73

85

VI

XI

 

2

14

26

38

50

62

74

86

V

X

 

3

15

27

39

51

63

75

87

IV

IX

 

4

16

28

40

52

64

76

88

III

VIII

 

5

17

29

41

53

65

77

89

II

VII

 

6

18

30

42

54

66

78

90

I

VI

 

7

19

31

43

55

67

79

91

XII

V

 

8

20

32

44

56

68

80

92

XI

IV

 

9

21

33

45

57

69

81

93

X

III

 

10

22

34

46

58

70

82

94

IX

II

 

11

23

35

47

59

71

83

95

VIII

 

АСТРОЛОГИЧНИТЕ ДОМОВЕ В РАЗЛИЧНИТЕ МЕСЕЦИ

Цикличността и разположението на Домовете оказват пряко или косвено влияние също и върху общите еволютивни тенденции през различните месеци от човешкия живот. Първи Дом влияе от рождената дата до същото число на следващия месец, когато се сменя с XII Дом, после с XI, X, IX и в тази последователност на Домовете до следващия рожден ден.              

                ТЪЛКУВАНИЯ НА АСТРОЛОГИЧНИТЕ ДОМОВЕ

 

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ I

ОБЩ СМИСЪЛ: Нарича се Асцедент и е най-важният от всички Домове, защото определя основни черти от характера и поведението на личността, акцентирайки върху вътрешния свят на човека. Той разкрива такива страни от човешката същност като индивидуални възприятия, наклонности, заложби, способности и самосъзнание. Домът се приема за център на енергиите, пресичащи индивидуалната звездна карта. Той акцентира върху възможностите за предприемане на нови действия и начинания, за изграждането на определен имидж и влияние в обществената среда на развитие. Показател е за общите тенденции на личностната еволюция и за перспективите за утвърждаване и израстване на индивида в обществото.

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: През периода на преден план излизат Егото, Азът, въпросите за личното място и реализация. Благоприятна промяна в личното положение или в общата ситуация. Освобождаване от стари неща. Перспектива за оценяване и признание на качествата, както и за придобиване на известност. Изгодни обстоятелства, помощ, съдействие или ходатайство. Възможности за ново начало или за ново развитие, които трябва да се използват за доказване на собствените качества и предимства.

Времето е много добро за инвестиране и предприемаческа дейност. Конкуренцията и околните са в състояние на изчакване.

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - глава, лице, нос, зъби (депресии, безпокойство, мигрени, фрактури, загуба на паметта и др.). Външни /отделителни/ органи и кръвообращение (изгаряния, злополуки, псориазис, бъбречни кризи и др.).

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ XII :

ОБЩ СМИСЪЛ: Това е Домът на тайните, на скрития смисъл и значение на фактори и събития, на подсъзнанието и на присъщите за индивида силни и слаби страни. Известен е още като "Адът на Зодиака" и е показател за трудности и усвояване на кармични уроци. Дом XII символизира обвързаността на човека с неговите минали и бъдещи прераждания, духовни и кармични дългове.

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Живот на бавен ход и на обща нестабилност. Уязвимост в материален и духовен план. Опасност от голяма загуба или непредвидимо заболяване. Забавяния, ограничения, блокиране, оздравителна криза. Трудности, физически или духовни страдания и освобождаване от тях. Предизвикателства и всеотдайност. Ограничения на свободата и волята. Изпитания за издържливостта. Прикрити врагове, смъртни неприятели, подмолни ситуации, скрити опасности. Безлична/безсмислена работа или съществувание. Отношения с обществени заведения и институции – администрации, данъчни служби, болница, санаториум, затвор. Равносметка, самоанализ, душевно пречистване и израстване. Периодът е благоприятен за наблюдения, творческа работа и анализи.

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - психика, крайници, понижена имунна защита. Безсъние, стрес, депресия, психически проблеми. Хронични или инфекциозни заболявания. Понякога - опасност от злополука, катастрофа, удавяне. Необходимост от спешна помощ, от оперативна намеса и/или болнично/санаториално лечение.

 

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ XI :

ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на обществения живот и на социалната осъзнатост, на мястото и ролята на човека в социалната среда и на неговите хуманитарни интереси. Домът показва също човешкия стремеж към повече свобода и оригиналност в поведението, желанията и разбиранията, както и всичко свързано с целите, обществената принадлежност и професията на индивида. Под влиянието на Дом XI истинските приятели се откриват, когато човек е болен или се нуждае от тях.

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Годината под влиянието на този Дом е време на възраждане, на нови проекти и ангажименти. Колективна работа или интереси с различни цели и приложения. Социална активност, обществен живот, политическа ангажираност и чувство за принадлежност. Пари и придобивки от собствен труд. Отговорности, задължения, конструктивизъм, увереност в себе си. Добри резултати, напредък, външна помощ или съдействие. Споделена радост и удовлетворение от постигнатото. Развитие, контакти и осъществяване на проекти. Междуличностна и социална съвместимост. Възстановяване на приятелски връзки или отношения. Раздвоения, открити предизвикателства или конфликти.

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - сърдечно-съдова област, бъбреци, кръвно-циркулаторни органи (аритмии, сърдечни атаки, разширени вени и др.). Гръбначен стълб, крака (глезени и колене), прешлени, ребра и заболявания, свързани с тях.

Неврологични или психосоматични проблеми.     

 

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ X:

ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на Егото и амбициите, на личната чест и авторитет, на социалното и професионално положение, на възможностите за личностна реализация, на перспективите за издигане и уважение или за провал. Дом Х е втори по значимост след Асцедента (Дом I). Той е показател за свободата на волята, но и за външните зависимости, за влиянието, което човек е способен да оказва върху останалите, но и за това как самият той се възприема от тях. 

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Съзидателна и професионална активност. Личностна реализация и заемане на собствено място в живота. Социална, административна или управленска дейност. Обществени контакти, професионални и социални изяви. Преодоляване на ограничения, влияния и препятствия. Подчиненост и съобразяване с йерархически структури. Зависимости и отношения с нисшестоящи/ висшестоящи фактори, хора, среда. Отговорности, дълг, адаптивност, авторитет. Професионален или житейски избор и решение. Възможност за подписване на важен договор, сделка или споразумение. Промяна в положението или ситуацията. Напредък в работата. Успех и задоволени стремежи. Повишение, признание или провал.   

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места – костна система, зъби, стави, сухожилия (ревматизъм, артроза, изкривявания и др.), дебело черво. Вътрешни заболявания с външен израз. Кожни/епидермални болести (алергии, херпес, екземи и др.).

Неочаквани здравословни проблеми, които биха попречили за осъществяването на целите.

 

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ IX :

ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на извисеността, интелекта, стремежите, откритията, самопознанието и моралните стойности. Той дава представа за личните идеали и за това какъв би искал да бъде човекът. Дом IX е показател за висшите цели и общите кармич­ни задачи, които трябва да се изпълнят в този живот. Индикатор е за духовната същност и перспективи за самоосъзнаване на индивида.

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Делови, административни, бизнес, идеологически или философски дейности и занимания. Обществени или политически ангажименти. Начало на интелектуална работа или висши изследвания, на обучение, специализация или преквалификация. Възпитание или работа, отговорности и обучение, свързани с деца. Духовни, образователни или творчески цели, дейности, занимания. Пътувания, фактор или отношения във връзка с далечен град или с чужбина. Опознаване на чужди култури. Търговия, биз­нес, внос/износ. Нови перспективи. Заемане на нова длъжност или лично положение. Съобразяване с общественото мнение. Административни/юридически неприятности или въпроси за разрешаване. Проблеми с роднините или с тези на партньора.

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - артериално кръвообращение, слабини, тазобедрена част (ишиас, лумбаго, дископатия и др.). Черен дроб, панкреас, жлъчен мехур (следствие от нередовно хранене, преяждане или прекаляване с алкохол). Напрежение, безпокойство, депресия. Начало на оплешивяване.

В определени случаи - заболяване далеч от родината.

 

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ VIII:

ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на раждането и на смъртта, на приключването, края и възраждането, на прехода от едно състояние в друго, на преобразуванията, катарзиса и възраждането. Показател е за кризисен период и дълбоки трансформациии, за освобождаване от натрупаното напрежение и противоречия. Дом VIII може да бъде индикатор и за излекуване от тежка болест или за разминаване с голяма опасност.

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Фактори, обстоятелства и ситуации свързани със значими промени в живота като брак или развод, начало или завършване на образование, започване или спиране на работа. Съобразяване с обществено мнение и норми на поведение. Религиозни, мистични или окултни влечения и интереси. Административни, служебни или юридически въпроси и проблеми. Работа или отношения свързани със социална етика, медии, политика. Промяна на положението или в професионалната насока. Важен избор в екстремна ситуация. Наследство или въпроси, свързани с наследствеността. Финансово обогатяване, придобивка или инвестиция. Завещание, спонсорство, застраховка, дарение, кредит.    Конкретна външна (материална) помощ или духовна подкрепа.

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - психика, сексуалност, намалена имунна защита. Опасност от злополука, кръвоизлив, хирургическа намеса. Дълбока душевна криза, подтиснатост, стрес или депресия. Проблеми във връзка със сексуалността или половата система и органи.       

 

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ VII :

ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на обединенията, брака и съдружията, на избора на стойности, на явните и прикритите врагове. Той акцентира върху значението на партньорите и опонентите, на съпруга/та или човека до нас. Показател е за степента на съвместимост, конкуренция и антагонизъм в личен и обществен план. В духовен аспект Дом VII се асоциира с психическата и душевната същност на индивида, с отражението й в личното поведение, със стремежа й към справедливост и равновесие.

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Работа, бизнес, делови отношения и обществени отговорности. Избор на стойности. Оценка или преоценка на обстоятелства и събития. Възможности както за съвместен бизнес, за сключване на договор, съдружие или брак, така и за разваляне на отношения, раздяла или развод. Материална обвързаност, социални ангажименти и задължения. Движение, пътувания, пътешествие. Брачен живот и взаимоотношенията в него. Значение на съпруга/та или партньора. Житейски ситуации, изискващи активност и повишено внимание в междуличностните контакти. Уреждане на сметки или взаимоотношения. Противоречия, конкуренция, враждебност, открити предизвикателства. Подчиненост на условности, на обществени правила и изисквания. Склонност към размисъл, мистицизъм и затваряне в себе си.

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - двойните органи и бъбреците. В случай на тежка емоционална криза - тенденция към бързо локализиране на заболявания в бъбреците и тазобедрената област.

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ VI :

ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на ежедневната работа и на задълженията, които изпълват със смисъл човешкото съществуване. Изразител е на привързаността и стремежа на човека към материалните ценности и блага, към красотата и житейската хармония. Показател е за здравословното състояние (хронични или наследствени болести), за начина на живот и за възможностите за пречистване на Егото. В духовен и психологически план Дом VI се асоциира с отношението на индивида към труда, с последиците от перспективата или невъзможността човек да се развива и работи в една или друга сфера на реализация.

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Работа, семейни отговорности и задължения. Съзидателна активност и материален живот. Рутинни дейности и ангажименти. Преодоляване на слабости и препятствия. Междуличностни проблеми, деликатни отношения, търпимост и примирение. Подготовка или реализация на план, идея, проект. Професионална реализация и вътрешна удовлетвореност от постигнатото. Социална/семейна отдаденост, зависимости и ограничения. Грижи или отношения, свързани с възрастни хора и обществени институции.

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - стомашни или коремни органи. Възможни остри инфекции. Натрапчиви мисли. Физическа или душевна отпадналост и умора.     

 

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ V :

ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на съзиданието, удоволствията и плодовитостта (или стерилността), на потомството и децата. Домът управлява също и творческите способности, начина и потенциала за личностната реализация. Той е показател за творческа и градивна активност, за отдаденост на чувства, увлечения и емоции, както и за повърхностно отношение към околните хора и среда. В психологически план Дом V определя "маската" и външния образ, поведението и реакциите, с които индивидът се представя в обществото.

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Периодът предполага повече движение, срещи, контакти и общуване. Обучение, специализация или преквалификация. Интелектуални занимания и духовно израстване. Артистични изяви, оригинални действия и решения. Социална активност, промени, адаптивност. Работа, лична реализация и творчески проекти. Свободно време, отдих, развлечения. Приятни моменти, приятелство, интимни преживявания. Бременност, раждане, майчинство, поява на нещо ново. Фактори, обсотятелства и ситуации, свързани с работа, грижи, занимания или възпитание на деца. Случайност, хазарт, спекулативни дейности или операции.

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - очи, гръден кош, сърце, слънчев сплит, гръбначни прешлени. Отслабване на зрението /предимно дясното око/. Възможни психически проблеми свързани с бащата или наследени по бащина линия. Напрежение, стрес, вътрешно безпокойство. Задух или чувство за задушаване.

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ IV :

ОБЩ СМИСЪЛ: Домът символизира екзистенциалната основа, установеността, реда и жизнените позиции. Той представя "сградата" и "фундамента" на индивидуалната съдба. Показател е за степента на защитеност по отношение на външния свят. Дом IV управлява домашното огнище, семейния и ежедневния живот, движимата и недвижима собственост, имуществата и търговията с тях. Той олицетворява бащата като стълб и опора на своето семейство и деца, отвеждайки към корените, наследствеността и наследствата в широк смисъл. В духовен план Дом IV е индикатор за степента на подсъзнателност, за повече или по-малко изразена религиозност или мистицизъм.

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Годината под този Дом преминава под знака на градивен труд, усърдие и ситуации, свързани с дома, семейството и местоживеенето. Укрепване на жизнените и семейни позиции.  Значение на близките и/или на децата. Възможна промяна в личния или обществения живот. Нови отговорности и задължения. Повишено чувство за притежание, за принадлежност и за собствено достойнство. Строеж, обзавеждане или ремонт на жилище. Работа, търго­­­вия, собствен бизнес. Сделка, покупка, узаконяване на движи­­ма или недвижима собственост и имоти.

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - стомах и нервна система. Здравословно състояние, зависимо от семейното равновесие. Екземи или стомашни неразположения (спазми, постоянен глад или липса на апетит). Психологически проблеми (стрес, безпокойство, затваряне в себе си, безсъние, сънливост, злоупотреба с алкохол и др.).                                                   

 

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ III:

ОБЩ СМИСЪЛ: Това е Домът на общуването, на личните и деловите контакти, на морала и етиката в човешките взаимоотношения. Показател е за семейния и обществения микроклимат, за средата на развитие и възможностите за социална реализация на индивида. Индикатор е за новости, движение, пътувания, съзидателна работа или създаване на творчески продукт.

В духовен план Дом ІІІ отвежда както към интелекта, самоусъвършенстването и увереността в себе си, така и към несъвършенството, слабостите и болестите.

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Повишена социална активност, движение, пътувания. Обществени връзки и контакти. Съзидателна работа, творчески, социални, медийни дейности и изяви. Обучение, преквалификация, стаж или специализация. Самоусъвършенстване и постигане на повече увереност в себе си. Благоприятен изход от ситуация. Добра промяна, свързана с раждане на нещо ново (дете, творчески продукт). Нов начин на живот. Отношения с близки и роднини. Приятелска подкрепа. Социална активност, обучение, специализация, преквалификация. Общественополезна, търговска, творческа, рекламна, издателска и др. подобни дейности и ангажименти. Сключване на важен договор, сделка или споразумение.

       ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - бели дробове, говор, нервна система (пневмонии, нервни спазми, психическа криза и др.)

Ревматични заболявания или обострянето им.

 

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ II :

ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на придобивките, парите и потребителското отношение към света, на здравословното и имотното състояние на човека, на стремежа към равновесие, красота и хармония. Астрологичния Дом отвежда към благоприятните области за инвестиране и за съсредоточаване на целите и интересите. Той е показател за ценностната система и същността на човека, за степента на осъзнаване на такива понятия като лична свобода, дълг, отговорност и съвместимост. В духовен план Дом II акцентира върху вътрешния свят и Егото, върху субективното възприемане на външната реалност и самоутвърждаването на индивида в нея.

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Вътрешна сила, осъзнат стремеж и действия, насочени към по-добра финансова обезпеченост и повече сигурност. Усилия в преодоляването на ограничения, препятствия и конкуренция. Възможности за добри приходи, печалби и придобивки в материален или духовен план. Доходна инвестиция или едра покупка. Работа, бизнес, търговия, разходи. Въпроси свързани с личния/ социалния статус. Напредък в дадена област. Установяване на определено положение в живота. Опасност от неприятност или инцидент, вследствие на прибързани действия и непредвидливост.

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - уши, нос, гърло (отити, полипи, сливици, ангини и др.). Врат, устна кухина, зъби, венци, далак, кръвообращение. Напрежение, повишена емоционалност. Опасност от злополука, вътрешни кръвоизливи и/или операционна намеса.   

 

КАКВО ПОКАЗВА ЧИСЛОТО НА ВАШАТА ЛИЧНА ГОДИНА?Статията е от книгата ми "Азбука на Нумерологията", ...

КАКВО ПОКАЗВА ЧИСЛОТО НА ВАШАТА ЛИЧНА ГОДИНА?

Статията е от книгата ми "Азбука на Нумерологията", 2009 г.

Човешкият живот се подчинява на цикли и космически ритми с продължителност от 9 години, всяка от които има собствени вибрации и събитийни характеристики. Посредством тях, числото на Личната година, от 01 януари до 31 декември, позволява да разберем общата атмосфера и някои от по-важните събития през посочения период. Те могат да засилят или забавят динамиката, заложена и обусловена от по-големите цикли. Познаването на годишната характеристика позволява да съобразим своите планове и поведение с общите тенденции и вибрации на периода.

      Доказани са следните закономерности, които заслужават внимание. Така например, най-благоприятни за еволюцията на индивида са години 1, 3 и 5, като 3 е най-успешна и приятна. В Лична година 1 човек получава голяма енергия, която поражда активност и желание за действие. Това е най-подходящото време за начало на нова дейност и осъществяване на проекти. Година 2 по принцип е спокойна, но предполага противоречия или конфликти. Година 4 е показателна с предизвикателства и ограничения от материално естество. Година 6 е свързана с грижи и задължения от битов и семеен характер. Година 7 е индикатор за отсрочки и закъснения на различни нива. Година 8 е с материална и финансова насоченост, а 9 е свързана с емоции и напрежение.

      Ако числото на Личната година е еднакво с някой от Кармичните уроци, тази година най-често минава под влиянието и изискванията на съответния Кармичен урок. Така напр., ако в името си имате Кармични уроци 2, 4 и 7, то вашите Лични години 2, 4 и 7 ще са обусловени, повече или по-малко, от проявленията на кармични числа 2, 4 и 7.

Изчисляване: Събират се числата на Месеца на вашето раждане + това на Денят на раждане + текущата Година, за която правите прогнозата, т.е.

                                                        Месец на раждане

                                                      +  Ден на раждане

                                                     +  Текуща година

                                                      =  Лична година

    Получената стойност на Личната година се привежда до едноцифрено число. Двуцифреното се запазва ако е 11 или 22.

Пример: Ако сте родени на 26.11., през 2004 г. числото на Личната ви година се получава така:

        Месец на раждане            11

        Ден на раждане        +    26

        Текуща година              2004

        Лична година    Þ          2041 Þ 2+0+4+1 = 7

Числото на вашата Лична година е 7.

  

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЛИЧНИТЕ ГОДИНИ 

ЛИЧНА ГОДИНА  1

Общ климат: Очаква ви година на по-голяма активност и повече предприемчивост, на добри промени и нови проекти. Перспективите са благоприятни за личностна реализация на различни нива. Очакват ви обновление, възможности за ново на­ча­ло и голяма доза късмет. Новите проекти и ангажименти предполагат една по-адаптирана към реалността еволюция в два плана: единият - на материалните стремежи на Егото, и другият - на изискванията на Душата. Не забравяйте, че предприетите сега по-мащабни действия и инициативи ще намерят своето пълно развитие през следващите години от деветгодишния цикъл.

Личен и материален живот: Независимост и обща освободеност на душата и съзнанието. Временни “летаргични” състояния. Личностна еволюция и социални контакти. Неочаквана среща или отношения със значение за бъдещето. Въпросите, свързани с чувствата и емоциите остават за края на годината.

Временни трудности и опозиции през първото тримесечие. В повечето случаи те стимулират възстановяването на енергията, необходима за бъдещата еволюция през започналия нов деветгодишен период. В този аспект е необходимо да проявявате повече самостоятелност, рационално и своевременно да използвате удобните случаи.

Промяна в работата, статута или местоживеенето. Предприемане и изпълнение на цели и ангажименти, които по-добре отго­варят на съществуващите реалности и лични изисквания. Дългосрочна дейност или ангажимент. Уреждане на важен материален въпрос или изгодна инвестиция. Нови начинания и концентриране на енергията по обмисляне на бъдещи планове и проекти. Постигнатите резултати в края на годината обик­новено надхвърлят личните очаквания.

Добри перспективи за професионално израстване и признание. Дългоочаквана промяна в съществуващото положение (кариера/личен план). Нова работа и/или назначаване на по-отговорна длъжност.  

Здраве: Продължителна инерция, безсилие, фатализъм. Възможни проблеми, свързани с храносмилане (язва, гастрит), нерв­на система (безпокойство, комплекс за малоценност), бъбреци, простата.

ЛИЧНА ГОДИНА   2

Общ климат: През годината на преден план излизат личния живот, сърдечните пориви и желания на човека, неговата съвместимост с останалите хора и социалната среда. Периодът обикновено е доминиран от чувства, взаимоотношения и стремеж към постигане на стабилно равновесие. През Година 2 трябва да бъдете внимателни и предпазливи към всякакви колективни и административни условности, към външни изисквания, задължения и йерархични структури, поради опасност от внезапен провал в на­­чинанията. Общата атмосфера на раздвоения и подтискаща двойственост (в поведение, обстоятелства и ситуации) забавя осъществяваването на конкретните цели и продължава до месец май същата година.     

Личен и материален живот: През годината се очертават добри възможности за личностното развитие и за семейния живот, за интелектуални дейности и духовно израстване. Тя може да се запомни както с нова интимна връзка, със сключ­­ване на брак, раждане или майчинство, така и с изневяра или раздяла.

От началото на второто полугодие започва постепенно освобождаване от несигурността и напрежението и едно по-успешно развитие на обстоятелствата. Това време е свързано най-често с довършване на стари проекти, цели и ангажименти. Край на определен период във връзка с пречистване и катарзис, започ­нал преди 2-3 години. Етап на приключване на отношения. Начало на нови запознанства, приятелства, общ подем и благоприятни възможности. Определящи социални контакти и взаимоотношения. Промяна в мисленето, в дома и семейството. Нови интереси, стремежи, връзки, партньори.

Обществена активност във връзка със съвместен проект, съдружие или дейност в екип. При безработните – възможност за намиране и започване на работа. Значителна материална/финансова подкрепа, или придобивка, изразяваща се в спонсорство, печалба, жилище, движим или недвижим имот и др. Подоб­рения в начина или условията на живот.   

В негативен план не изключвайте възможността за емоционални ограничения и зависимости от външни обстоятелства, налагащи повече търпение, смиреност и предпазливост. Предоверяване съмнения, конфликти, измама. Срив или край на взаимоотношения. 

Здраве: Напрежение, безпокойство, депресия. Възможни проблеми, свързани с нервен стомах, лошо храносмилане (язва или гастрит), бъбреци, жлези.                    

                                ЛИЧНА ГОДИНА   3               

Общ климат: Обстоятелствата и събитията през Година 3 са следствие от свършената (или несвършената) работа през миналите две години. Нейната вибрация стимулира творческата мисъл и реализаторските способности, насочва интелекта към по-голяма обществена активност и контакти. Годината е свързана с поява на нови цели и интереси, с неочаквани професионални и обществени възможности. Все пак, не се подвеждайте и не се предоверявайте на привидната привлекателност на възможности, фактори, хора или ситуации. Поради неустойчивия характер на годината събитията през нея нямат пряко значение за бъдещето, а енергията е непостоянна, с приливи и отливи в жизнения тонус.  

Личен и материален живот: Акцентира върху социалните контакти и отношенията с близки и роднини. През Година 3 е добре да се придържате към едно по-балансирано поведение, поради изявените през периода желание към налагане, чувство за изключителност и нужда от възхищение. Стремеж към промяна и повече разнообразие. Активна кореспонденция и възможност за пътуване в чужбина. Делови отношения, приятни из­жи­вявания или интимни контакти свързани с Меркуриев тип личност - млада по години или по дух.

Перспективи за добра реализация и израстване в професията или за изпълнение на координираща роля в области като търговия, спорт, журналистика, литература, реклама и др. Въз­можности за изява и оценяване на личните качества. Добри перспективи за смяна на работата, за курс, стаж или преквалификация.

Материален/финансов успех и придобивки. Награда за усилията. Ново начало, свързано с нова работа, дейност или про­ект. Раждане на дете или създаване на материален/творчески продукт.

В негативен план не са изключени прояви като неорганизираност и непоследователност в действията и решенията, както и застой в ежедневната работа и ангажименти.

Здраве: Поява на здравословни проблеми, свързани с жлъчка, черен дроб, гърло, кръвообращение.

ЛИЧНА ГОДИНА    4

Общ климат: Година на работа, конструктивизъм и градивни усилия, насочени към постигането на материална и финансова стабилност. През периода излизат на преден план значението на въпросите за семейната обезпеченост и за личното място в живота. Наложените ограничения в общия годишен контекст водят до по-добро осъзнаване на нещата и съответно - до по-голяма прозорливост в действията и решенията. Подтискащите условности, реалности, правила и всякакви фор­ми на йерархия през годината изискват пълна отдаденост на работата и поетите ангажименти. В случай, че решите да инвестирате в значителни стойности (движими или недвижими имоти) е важно да си осигурите необходимия минимум от материални гаранции.

Личен и материален живот: Реализиране на дългосрочни планове и проекти, свързани с придобивки и обогатяване в дома и семейството. Непредвидими домашни разходи и нужда от повече икономи. Покупка на автомобил /на старо/, на имот или земя. Ремонт, обновяване или смяна на жилището.

Сключване на важен договор или сделка. Уреждане на административни, данъчни и банкови въпроси и задължения. Формалности от административен или юридически характер. Временен проблем и необходимост от вземане на важно решение.

Улеснения в контактите с висшестоящи. Важна среща или взаимоотношения с по-възрастен, по-зрял или влиятелен човек Възможност за започване на работа, за пивашаване на квалификацията или за повишение в кариерата.

Внезапна промяна и/или налагане на нови условия във връзка с дома, семейството или про­фесията, изискващи нови отговорности и задължения. Повторяемост в действията, насочени към прогресивно развитие и матери­ална задоволеност.

Грижи или конкретни проблеми с възрастни хора. В определени случаи – второ бащинство/майчинство. През месеците юли и ноември - проява на пасивност, желание за бягство от реалността и за повече спокойствие.

В негативен план годината предполага множество ограничения или контрол над действията и инициативите. Забавяне по конкретно развитие, по офор­мянето или издаването на документи. Вътрешни, лични/душевни проблеми, свързани с настоящето или с близкото минало. Край на лична, интимна връзка или на обществени взаимоотношения.

Здраве: Възможни проблеми с костна система, панкреас, корем, чревен тракт и др. Повишено внимание за здравето през септември и декември.           

ЛИЧНА ГОДИНА     5

Общ климат: Вибрацията на Година 5 предполага добро общо развитие и поражда необходимост от повече свобода, независимост и движение. През нея целите и енергията могат успешно да се насочат към области като бизнес, преквалификация или контакти с чужбина. Еволюцията през година 5 би била по-динамична и освобождаваща от ограничения, ако до м. март успеете да приключите с въпросите и проблемите, свързани с предходната година.

Личен и материален живот: Характерни за него са водещите амбиции, нестандартните идеи и стремежа към повече разнообразие и постигане на желанията. Благоприятни промени в семейството. Развитие, напредък, смяна на работа, жилище или местоживеене. Възможност за добри финансови постъпления.

Разчистване на стари неща. Освобождаване от ограничаващи ситуации, стари навици или паразитнни хора. Движение, активност, преместване. По-близки или по-далечни пътувания. Добра перспектива за географска промяна, за нови контакти и отношения. Възможност за незаконна връзка или авантюра по време на пътуване, която би имала неприятни последици през следващите години от 9-годишния цикъл

В негативен план периодът често е съпровождан от предизвикателства (особено през първото полугодие), от материални разочарования, напрежение и спадове в жизнения тонус, вследствие на твърде динамичния начин на живот. Импулсивност и склонност към необмислени действия или към поемане на излишни рискове.

Здраве: Душевна криза, обезличаване, материална загуба. Опасност от инцидент или злополука. Въз­можни проблеми вследствие на нервно напрежение, белодробни/респираторни или гинекологични забо­лявания.

ЛИЧНА ГОДИНА    6

Общ климат: Година, през която доминиращо е зна­чението на семейните отговорности, засягащи начина на живот, взаимоотношенията със съпруга/та, децата, близките и домашното благосъстояние. В първото полугодие основно място заемат дома и материалното положение в него. Значението му може да бъде подси-лено от възможността за инвестиция в движим/недвижим имот, едра покупка, произведение на изкуството или об­що подобрение в начина на живот. През годината ще възникне необходимостта от повишена предпазливост и дипломатичност в личен и обществен план. Ако не се съобразите с това има опасност от провал, раздяла или травматизъм, който би оказал влияние през следващите 2-3 години. В този смисъл новите възможности и взаимоотноше­­ния не проявяват непосредствено своето изражение сега, а разпростират влиянието си в период от 3 години.

Личен и материален живот: Стремеж към разбирателство, домашна сигурност, обновяване и личностно развитие. Семейни грижи и твърде тежки понякога отговорности. Важна преориентация в чувствата, надеждите и емоциите. Възможна бременност или майчинство.

Право на избор и необходимост от компромис в личен или обществен аспект. Планове и проекти относно семейните отговорности и обществени ангажименти. Предприемане на значима стъп­ка в живота. Подписване на важен договор или сключване на брак.

Изпълняване на посредническа или представителна роля. Творческа активност и професионална изява. Ситуации, в които ще се оценяват качествата и способностите ви. Социална, хуманитарна, синдикална или политическа активност, ангажименти, грижи или конфронтации. Овладяване на деликатни ситуации.

Нов дом, нова работа, нова ориентация или занимания. Подарък или приятна изненада. Възможност за голяма/скъпа придобивка или смяна на жилището. Значително подобряване на материално-финансовото състояние можете да очаквате през ме­сец септември

В негативен план годината крие опасност от грешки в действията и преценката на обстоятелствата. Външни зависимости, прояви на нерешителност и колебания. Приключване на етап в сферата на илюзиите и мечтите.

Здраве: Крехко здравословно състояние поради нездравословен начин на живот. Възможни сърдечно-съдови проблеми или обостряне на хронични заболявания.

ЛИЧНА ГОДИНА  7                      

Общ климат: Годината предполага едногодишен период свързан с повече изпитания, индивидуализъм, физическа или пси­хи­ческа самота – наложени и поради липсата на друг избор. Това е време, когато интелектът работи на пълни обороти за сметка на понижената жизнена активност и забавените еволюционни процеси. Спадовете в енергията са съпроводени от усилия, изпита­ния и бавно възста­новяване. Годината е благоприятна за индивидуална работа, за пътувания и духовни посвещения, за творческа и спортна активност. Времето е подходящо и за ангажиране в колективна дейност или проект при пълно отдаване на работата. Веднъж успели да се адаптирате към особеностите на Година 7, вие можете да се надявате на душевно спокойствие и удовлетвореност. В противен случай ви очакват изолация, ограничения и самота.

Личен и материален живот: Общо затишие и планиране на бъдещи действия. Преосмисляне на минали грешки и събития. Желание за бягство от действителността и стремеж към повече спокойствие. Прояви на фатализъм и окултни интереси. Изпитания за личните отношения. Проверка на физическата и душевна устойчивост.

Необходимост от повече търпение и предпазливост през месеците юни и септември, поради опасност от разочарования, загуби или срив в отношенията.  

Периодът като цяло не е добър за бизнес и търговия.  Големите финансови операции, сделки или отваряне на магазин например, между месеците март и ноември биха били “самоубийствени”. Всъщност, всякакви лични, користни, материал­ни це­ли и интереси рискуват да се сблъскат с препятствия.

Перспективите за значителни парични постъпления са ограничени, но съществува възможност за неочаквана придобивка или приятна изненада. Неочаквана възможност за сключване на договор.

Здраве: Понижена жизнена енергия. Отчуждение, душевна криза, напрежение, безсъние, депресия. Опасност от дисбаланс в общия метаболизъм и нарушения в ендокринната система. Понякога – медицински прегледи или лечение. 

ЛИЧНА ГОДИНА    8

Общ климат: Това е година на развитие и промени, през ко­ято ще живеете в света на материалните стойности и рисковете, с които той е свързан. Управлението на финансите и всичко, касаещо вещи, пари и имоти трябва да бъде ръководено умело и предпазливо, предвид относителната власт на разменните стойности. В този смисъл, придобитата материална сила може да окура­жи конструктивния ви интелект, или обратно - да се обърне срещу вашите цели и намерения. Ключовите думи за успешното развитие на събитията през годината са: абсолютно самообла­дание и поддържане на материално и душевно равновесие. Ето защо през тези 365 дни ще трябва да се преборите със своя стремеж за притежание и да си нало­жите повече умереност в целите и намеренията.

Повишени амбиции и социална активност, подходящи за довършване на започнатото в началото на 9-годишния цикъл. Матери­ална насоченост на цели, действия, интереси. Положителна еволюция и възможности за налагане, признание, успех и пости­гане на стабилност.

Личен и материален живот: Годината е белязана от общ стре­меж към изгодни отношения и печалби. През нея определящ мотив за смелите действия, цели и начинания е дълбоко спо­тае­ното усещане за лична потребност или собствена безполезност (според случая). Ето защо, в душевен план перспективите са свър­зани с пориви, ентусиазъм, противоречиви желания и възможност за емоционален прелом, налагащ преосмисляне на целите и поведението.

Първото полугодие е свързано с перспективата за подобряване и увеличаване на личните възможности. Неочаквани придобивки или окуражаващи успехи очакват онези, които действат целенасочено и разумно. Възможност за з начително обогатяване и/или инвестиране в идея, дейност, проект. Ново начало свързано с работа, бизнес, реализиране на идея или творчески про­ект.

След първите шест месеца на годината ще се наложи добре да обмислите своя стратегия за действия, отговаряща по-точно и адекватно на външните условия и изисквания. Важен из­бор, делово решение или развръзка на ситуация можете да очаквате през месец ноември.

Подготовка за предстоящи промени или осъществяване на важни цели. Се­риозна конкуренция, усилия, борба. Необходимост от повече предпазливост и дискретност, тъй като емоционалността, откровеността и нетър­­пението могат да доведат до загуби и конфликти.

В негативен план са възможни край на работа и отношения, материални/физически загуби или провал в определена дейност или ангажимент.

Здраве: Опасност от инцидент или злополука. Възможна хирургическа операция. Проблеми във връзка с храносмилателна система или сексуалност (повишена или блокирана).

ЛИЧНА ГОДИНА  9

Общ климат: Годината бележи период на довършване и край на започнатото в началото на деветгодишния цикъл. Тези 365 дни са време на приключване, равносметка и предстояща промяна. В повечето случаи годината се характеризира със задоволени желания и амбиции, макар и много трудно постигнати. Тя е свързана с оценка и равносметка на изминатия път, с нови, условия, цели и интереси, налагащи нова стратегия и още по-добра социална приспособимост.

Личен и материален живот: Първите 5-6 месеца на годината са време за пречистване и преоценка на стойностите, последвани от бърза/внезапна промяна в положението или ситуацията. Втората половина на годината предполага вътрешно отчуждение, отдалечаване или дистанциране от същест­вуващите реалности.

Влечение към разнообразни и обогатяващи контакти. Край на връзка, на взаимоотношения или на определен начин на живот. Срещи или взаимоотношения с чужденци. Интересни перспективи или фактори, свързани с чужбина, с далечен град, с повод за далечно пътуване и обогатяващи контакти - през второто полугодие. Занимания или интереси, насочени към групови, колективни, общественозначими дейности. Работа в екип в социалната, културната или политическата сфера.

Благоприятна перспектива за осъществяване на временна цел или проект. Късмет и успешен финал в определена област. Възможност за лично израстване и/или обществено признание (иновация, творчество, литература, изкуство). Смяна на работата или промяна в служебното положение.

Сключване на важен договор. Неочаквано подобрение на фи­нансовото състояние, следствие от инвестиция, сделка, наследство, печалба.

В негативен план - умо­ра и отчуждение след средата на годината. Напрежението и разочарованията са в състояние да доведат до освобождаване от натрупаните задръжки и до пълно преосмисляне на целите и стремежите. Новите интереси или ориентация към определени стойности и взаимоотношения често могат да станат причина за крайности в реакциите и поведението.

Здраве: Склонност към ексцесии, дестабилизиращи психи­ката. Стрес, депресия, преумора. Опасност от загуби. Натравяне или склонност към токсикомания (дрога, лекарства, алкохол). Постоянен глад, задържане на вода и др.

ЛИЧНА ГОДИНА    11                         

Общ климат: Година на напрежение и прогрес, на творческа съзидателност и градивна активност. Тя е много добра за предприемане на амбициозни начинания, но изисква голямо самообладание и повече приспособимост. Годишният период може да се запом­ни с благоприятна възможност за коренна про­мя­на в досегашното положение или с възникване на ситуация, даваща нова насока в начина на живот. В материален план трябва да проявявате повече благоразумие, поради неблагоприятния финансов аспект на периода.

Личен и материален живот: Идеализъм и духовно израстване. Разкриване и реализация на потенциални качества и заложби. Приоритетно място на майката или жената (приятелка/съпруга) в ролята на майка. Решаващо значение на дружеските контакти и/или близкото обкръжение.

Начало или край в изпълнението на определена цел или проект, чиито моментни резултати са под очакванията. Осъществяване на оригинална идея. Реализиране на материална, творческа или образователна цел. Възможност за утвърждаване след упорит труд и новаторство.

Получаване на помощ или съдействие, пропорционални на вложените усилия. Непредвидена среща или ситуация, в състояние да изиграят определяща роля за по-нататъшното развитие на обстоятелства и събития.

В негативен аспект, годината е свързана с прояви на самокритичност, нерешителност и неорганизираност в действията и ре­ше­нията. Раздяла, скъсване, прекратяване на взаимоотношения поради неразбирателство. Силна конкуренция или враждебност от страна на мъже.

Здраве: Крехко психическо равновесие. Загуба, отнемане. Безсъние, стрес, стомах или двойни органи (очи, бъбреци, дробове и др.).

ЛИЧНА ГОДИНА    22

Общ климат: Годината като цяло е белязана от активност, идеализъм, повишени отговорности и възможности за израстване. Тя може да се запомни с важно събитие или да е свързана с успешна реализация на различни нива. Годишната вибрация е благоприятна за работа с повече хора, за поемане на важни ангажименти, за творческо и професионално израстване. Това не изключва присъщата на периода двойственост на ситуации, фактори, състояния и алтернативни възможности. Не забравяйте, че трудно бихте напредвали, ако предпочетете да работите самостоятелно, затова действайте с доказали лоялността си партньори.

Личен и материален живот: Фаза на временни ограничения и духовно пречистване. Последващ прилив на жизнена енергия, инициативност и по-голямо отваряне към света. Изост­рено чувство за справедливост и възможност за преориента­ция в материален или духовен аспект. Емоционална среща или интимни отношения с по-възрастен партньор. При мъжете - възможност за второ бащинство.

Хуманитарна или обществена насоченост на целите, дейностите и интересите. Осъществяване на мечта или участие в авангардни/нетрадиционни дей­ности, структури или проекти, чи­ято значимост и оригиналност бъдещето ще докаже. Необходи­мост от съвместни действия с доказали ефикасността и про­фесионализма си съдружници или колеги. Добри възможности за личностно или професионално израстване (отговорно място или висока длъжност).

В отрицателен план, годината е свързана с прояви на неорганизираност и инертност в действията и поведението. Край на илюзии и заблуждения. Грижи или проблеми с възрастни хора.

Здраве: Възможни костни или дерматологични заболявания или обострянето им (ревматизъм, артрит, чувствителна кожа, псориазис). Депресивни и психосоматични проблеми.

Оценете публикацията:
3
Зареждане на кристали
Пъзелът. Начин на употреба