Блог

Материалите в блога са без претенции за авторство.

Какво е КАРМА?

Какво е КАРМА?

Карма

Карма - едно от най-известните и често използвани понятия в индийските традиции.  

Порвъначално думата КАРМА е означавала действие  (Ригведа).

Философията на  индуизма е расширила това понятие. Под карма се разбира не само действието, но и неговата причина, като и последствията от него. 

Нека рационално да помислим над това понятие. Може ли да има способ, чрез който това понятие да помогне за осъзнаване на същността на всичко живо на земята?

КАРМА е философско понятие, разглеждащо причините и механизмите, които възникват като препятствия в реализацията на жизнените задачи/дхарма/.

Практиката е показала, че причината за много заболявания често е плод на негативна карма, т.е. възникват в следствие на неправилни и некоректни действия на човек, следващ своя жизнен път.  Тази некоректност  по отношение на жизнените цели на душата води до промяна и на пътя на живота. 

Към вътрешните причини за възникването на кармични последствия може да се отнесат:

- неприемане на себе си и обкръжаващата среда

- емоционален срив

- привързаност към материални или духовни ценности

 

Към външните причини за възникването на кармични последствия може да се отнесат:

- насилствени действия /слово, мисъл/ по отношение на чужди житейски задачи/дхарми/ и забавяне на тяхното реализиране

- задължаване на другите по какъвто и да е материален начин

- лъжливи обещания /дори даване на надежди, които са фалшиви/

- подаване на фалшива информация, недоказана и непотвърдена

Тези списъци могат да бъдат много разширени.


Интересно е да се отбележи, че ако човек не реализира собствената си житейска цел, започва да "играе игра".
Често, вместо собствената си реализация се опитва да се реализира чрез други хора, обикновено близки до него, става режисьор на чужди съдби.

Независимо от добрите намерения, с които се опитва да прекрои чуждите съдби, самият факт на вмешателство вече е причина за поемането на лоша карма. Теорията на кармата потвърждава, че ако действие  или друго негово проявление се извършват в рамките на житейската задача и се изпълняват правилно, то такова действие не нанася поражения на собствената карма.  Това проявление може да внесе изменение в природата на събитията без да предизвика "обратна вълна".

Ето какво казва уикипедия за кармата:

Сродно и дълбоко свързано понятие с тази идея е и понятието дхарма. От философска гледна точка понятието карма е аналог на понятието причинност в западната философска традиция. В индуизма и по-късно в будизма и сикхизма, това е резултатът от действията на човека. Човешкото съзнание се разглежда като извор на причинните импулси, които, от една страна, посяти в миналото влияят на настоящото състояние на съзнанието; а създадени в настоящето, определят бъдещите състояния на съзнанието. Важен аспект в източната философия е идеята, че всяко съзнание посяло дадена причина трябва да наблюдава, преживее и осъзнае последствията от тази причина.

По същество това не е само един вид аналог на третия принцип на Нютон, но вече отнесен и разгърнат към съзнанието, а и една от възможно най-кратките дефиници на тази идея. Поради тази причинно-следствена обвързаност, естествено се достига и до извода за необходимостта от възможни нови изявления на съзнанието, което е било източник на дадени причинни импулси, останали неликвидирани и неосъзнати от същото съзнание след прекрачването на границата на смъртта. Този процес още известен и означаван с понятието реинкарнация или прераждане. С други думи, идеята карма поражда, като един вид следствие, идеята прераждане. Под кармична причина не трябва да се възприемат само действието. Кармични причини-семена могат да бъдат и са мотивите, мислите, чувствата, желанията и разбира се думите изказани от човека.


Според индийската философска традиция има три вида карма:
1. Санчита карма - Натрупана, събрана карма, чиито резултати още не са се проявили.
2. Прарабдха карма или карма-съдба е тази част от санчита кармата, която съставя сегашния ни живот. Събират се плодовете на част от натрупаната карма.
3. Крияамана карма или карма-семена. Това е кармата, която човек сега създава, чрез своите мисли и постъпки и чиито плодове ще бере в бъдеще.
Тези три вида карма могат най-лесно да се обяснят с пример за фермер, който сее семена, после прибира реколта, част от която съхранява, а другата потребява.


Освен индивудуалната карма, която се отнася към дадено конкретно съзнание притежаващо нивото на развитие самосъзнание, има и групова карма, която може да се прояви и разгърне към дадено колективно съзнание на ниво семейство, род, нация, раса или цивилизация в общопланетарен аспект. Изчистването на лошата карма е изключително трудно. Най-добрият начин за изчистване е медитацията (йога,даосизъм,будизъм). Изисква се изключителна самодисциплина.

Оценете публикацията:
2
ОСИЯНИЯ ЗА ЛЮБОВТА
Позитивно родителство